adventsmaaltijd 30 11 stpaul

De eerste adventsmaaltijd met (kippen)soep, pannenkoeken en koffie of thee na, was een gezellige en geslaagde bijeenkomst met een opkomst van zo’n 35 belangstellenden.

Beste parochiaan,

U ontvangt deze maanden twee keer € 190,-- tegemoetkoming in de energiekosten.
Heeft u dit bedrag niet nodig en overweegt u een gift aan een goed doel?
Denk dan aan de parochiële Caritas. Wij geven al meerdere jaren steun aan onder andere de Voedselbank en Wij Willen Delen, de doelgroepen die het door de hoge energiekosten en stijgende voedselprijzen zo moeilijk hebben.
Wij zullen ook de komende jaren deze doelen blijven steunen en indien nodig onze steun vergroten. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Een donatie voor uw medemens in nood; Bankrekening: Caritas St Norbertusparochie NL33RABO0194335275.
Met vriendelijke groet

Hans van Nispen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

‘Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God’.

Bestuur

Per 1 januari 2022 bestaat ons bestuur uit: mevrouw Wilma Verbraak en de heren Hans van Nispen, Geert Engelen, Frank de Bruijn en Frits Cox. Het bestuur beheert het Emmaus-fonds. Daarnaast is de heer Jos de Bruijn namens ons betrokken bij de uitgifte van extra artikelen, die samen met de Protestantse Gemeente Roosendaal (PGR) vier keer per jaar worden verstrekt aan cliënten van de voedselbank. Onze Caritas is werkzaam binnen de Sint Norbertusparochie van Roosendaal & Nispen.

De PCI van de Sint Norbertusparochie is een onderdeel van het bisdom Breda. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke PCI-en en andere instellingen, die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de PCI van de Sint Norbertusparochie.

vastenactieDe actie staat, net als vorig jaar, in het teken van beroepsonderwijs en klein ondernemerschap in diverse Afrikaanse landen. Ook nu hopen we weer jonge mensen een kans te geven een beroepsopleiding te volgen.
We richten ons speciaal op de opleiding tot bakker. De opleiding van één bakker kost € 200,-. We willen samen met heel de parochie zoveel mogelijk jongeren de kans geven bakker te worden.
U kunt uw bijdrage leveren via de collectebussen achter in de kerk, in de extra collecte op 13-14 maart, u kunt een envelop doen op de bus van een van de secretariaten, en u kunt rechtstreeks overmaken op

NL89 INGB 0000 0058050 t.n.v. Vastenactie Den Haag

Gemeenschap van SantEgidio RoosendaalAl sinds jaar en dag wordt in de St. Norbertusparochie in Roosendaal kleding ingezameld. In de Josephkerk is die kleding bestemd voor “mensen in nood”.
In de O.L.Vrouwekerk gaat de kleding rechtstreeks naar gezinnen die dat nodig hebben en er soms zelfs om vragen via de verschillende maatschappelijke organisatie zoals b.v. wij zijn, de wijk- en jeugdverpleegkundige of het pastorale team. Ook werkt de O.L.Vrouwekerk samen met Het leger des Heils.

1-2 januari 2022 Vluchtelingenwerk Roosendaal.Caritas logo bisdom Breda
De januari collecte is zoals gebruikelijk in samenwerking- en in samenspraak met de Protestante Gemeente. Vluchtelingenwerk Nederland heeft een eigen afdeling in Roosendaal. Al veertig jaar staat zij klaar voor vluchtelingen, vanaf het moment van hun aankomst totdat zij zelfstandig hun weg hebben gevonden in Nederland. We ondersteunen hen tijdens de asielprocedure en daarna, als een vluchteling mag
blijven, tijdens hun integratie in een Nederlandse gemeente.

5-6 februari Caritas
Caritas geeft noodzakelijke hulp in onze eigen omgeving. Zij geeft structureel financiële ondersteuning aan de actie “Wij Willen Delen” waarbij kerkgangers worden uitgenodigd om in een mand een houdbaar levensmiddel (of ander product) achter te laten. De groep zorgt maandelijks voor voedselpakketten voor gezinnen die onder de armoedegrens moeten leven. Deze pakketten zijn voor hen een
welkome aanvulling.

5-6 maart Caritas
De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Daarvoor houden wij in deze viering de Caritascollecte.

2-3 april Caritas
Caritas verleent financiële steun aan diverse organisaties, met name daar waar overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Te denken valt aan het Inloophuis, Hospice Roosdonck, Sant Egidio en andere.

14-15 mei Caritas
In Laudato si' drukt paus Franciscus het uit als volgt: “Ons doel is niet meer informatie te verwerven of onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar veeleer om ons pijnlijk bewust te worden dat wij de plicht hebben om datgene wat in de wereld gebeurt, op te nemen in ons persoonlijk lijden en zo te ontdekken wat ieder van ons eraan kan veranderen”. Wat die verandering betekent voor de diaconie kan met de woorden van Franciscus bij wijze van besluit worden samengevat: in de woestijn van het leven hebben wij nood aan mensen die anderen te drinken geven.

2-3 juli Zondag van de Diaconie
Speciale aandacht dit weekend voor de Diaconie door ons bisdom. De Caritascollecte is bestemd voor het ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in onze gemeenschap. Enkele projecten die door het Bisdom zijn uitgevoerd: Parochies aan de slag voor kwetsbaren en De Nieuwe Diaconie in Nieuwe parochies.
Vandaag zal ook de rozenactie weer plaatsvinden, waarbij een roos wordt aangeboden aan mensen die een bemoediging kunnen gebruiken.

6-7 augustus Quiet Roosendaal
De opbrengst van vandaag en die van de Protestantse gemeente Roosendaal gaat naar Quiet, die zich inzet voor mensen in armoedesituaties in Nederland. Dat klinkt door in verschillende activiteiten. Om te beginnen de Quiet Community 's. Hiermee stimuleren en organiseren zij lokale solidariteit met mensen in armoedesituaties. De community 's worden ondersteund door Quiet Nederland die ook de Quiet 500 uitgeeft. De ‘armoedeglossy’ die met een knipoog het verhaal van mensen in armoede vertelt. Quiet heeft drie speerpunten: vertellen, verzachten & versterken

10-11 september Caritas
Caritas ondersteunt ook diaconale activiteiten binnen de parochie financieel, Om er enkele te nomen: De Vastenmaaltijd, Het Seniorenpastoraat, De Franciscusdag, de werkgroep Zieken & Ouderen. Veel van deze activiteiten kunnen plaatsvinden
dankzij de financiële ondersteuning.

24-25 september Caritas
Elk jaar doneert Caritas een bedrag aan landelijke of lokale instellingen. Al enkele jaren ontvangt onder andere de Stichting Heifer een bedrag. Heifer werkt samen met arme boerengezinnen. Doel is het structureel verbeteren van hun voeding en inkomen, creëren van veerkrachtige gemeenschappen die de lokale economieën stimuleren en bijdragen aan de regionale voedselvoorziening

29-30 oktober Caritas.
Al meerdere jaren ondersteunen we de Voedselbank. In West-Brabant leven veel mensen op of onder de armoedegrens. Voedselbank Stichting Goed Ontmoet helpt deze mensen door ze tijdelijk voedselpakketten te geven. Om onze klanten voldoende voedsel te kunnen geven, werken wij samen met bedrijven, instellingen en overheden. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en het milieu minder wordt belast. Het voedsel wordt door leveranciers gratis ter beschikking gesteld. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten
helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet altijd tijdelijk zijn.

3-4 december Caritas
Het blijkt bijna weer iedere dag. Ondanks de welvaart binnen onze huidige maatschappij zijn er helaas nog steeds mensen die geholpen moeten worden toch zeker in deze uitzonderlijke tijden van en na de coronacrisis. Als Caritas proberen
wij hulp te bieden aan deze mensen.

Parochiële Caritasinstelling St Norbertusparochie

In de Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te zijn of blijven bij de noden in de samenleving.

Hulpvragen.

Indien u een beroep wilt doen op (financiële) hulp door de Caritasinstelling in Roosendaal kunt u contact opnemen met een van de pastores of via een professionele hulpverleningsinstantie. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Onze Lieve Vrouwekerk
Kade 23
4703 GA Roosendaal
tel.: 0165 534 645

St Josephkerk
St Josephstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel.: 0165 534 667

Maria Hemelvaartkerk
Kerkplein 7
4709 BJ Nispen
tel.: 0165 365 394

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75
Mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onbekend maakt onbemind, zo luidt een bekend Nederlands spreekwoord. Als dat waar is, dan is het omgekeerde ook waar: bekend maakt bemind. We gaan elkaar beter begrijpen en aardiger vinden als we elkaar wat beter leren kennen. Op die manier wil Platform WerkSaam Roosendaal gestalte geven aan de oproep van Jezus om onze naaste lief te hebben en een vredestichter te zijn.

adventsactieDe parochiële werkgroep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede verzorgt in de Adventtijd en in de Veertigdagentijd acties om parochianen in onze omgeving te betrekken bij noden en mogelijkheden van mensen verder weg. Ze sluit daarbij aan bij de Bisschoppelijke Advent en Vastenactie.vastenactie
In de veertigdagentijd wordt er een vastenestafette georganiseerd, waar de idealen van het vasten (komen tot gebed en tot gerechtigheid) gezicht krijgen. In deze tijd van het jaar is er ook een collecte voor de Vastenactie. Ook in de Advent worden financiën verzameld voor een goed doel.

 

R.K. Parochiële Caritasinstelling Sint Norbertus

De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
In 34 Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te blijven bij de noden in de samenleving.

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75

Diaconie en Caritas, over wederzijdse hulp

Diaconie is de zorg van mensen aan anderen, binnen de eigen kring en daarbuiten, zelfs wereldwijd. Het gaat om hulp en ondersteuning die vanuit gelovige inspiratie wordt geboden. Het woord betekent letterlijk: dienst, zorg, hulp, dienstbaarheid. Als gelovigen weten wij ons geroepen mee te werken aan het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en groepen mensen. Waar mogelijk werken we met anderen samen voor het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.

Het doel van de Katholieke Actie is het verzorgen van attenties bij eerste communie, vormsel, huwelijk en jubilea in het noordoostelijk deel van Roosendaal (parochiekern Emmaüs). De werkgroep probeert mensen te betrekken bij de noden en problemen in de samenleving o.a. door huis-aan-huis acties tijdens de advent en de veertigdagentijd.

De kleding wordt ingezameld voor Sam’s kledingactie voor Mensen insams kledingactie logo1 Nood. Op het hoofdkwartier in Leek vindt een grove voorselectie plaats: kleding – niet kleding. Ook vuile en beschadigde kleren worden eruit gehaald. De kleren worden vervolgens verkocht aan kledingsorteerders. Deze sorteren de kleding en verkopen die aan afnemers. Winterkleding wordt voornamelijk in Oost-Europa afgezet, zomerkleding in Afrika.
Ze worden daar voor kleine prijzen verkocht, bijvoorbeeld op markten. Men kiest er niet voor om de kleren gratis weg te geven, want dat is slecht voor de eigen economie en dan komt men daar nooit op eigen benen te staan. Bij rampen ligt dat natuurlijk anders, dan kunnen rechtstreeks spullen geleverd worden aan hulporganisaties.

Onder deze titel is in september 2016 in de O.L.Vrouwekerk een nieuw project gestart. Aan de parochianen werd toen gevraagd om bij onze wekelijkse boodschappen iets extra mee te nemen en dat dan te deponeren in de mand die voor dat doel in de kerk staat. Zo konden wij dan een aantal gezinnen, dat het financieel erg zwaar heeft, helpen het leven wat lichter te maken. Dit was het begin van een parochie breed gedragen project want na het succes in de O.L.Vrouwekerk werd het project uitgebreid naar de andere kerken van de parochie.

In veel gevallen kunnen gezinnen met financiële problemen aankloppen bij de voedselbank maar dat geldt niet voor iedereen. Voor de gezinnen die worden afgewezen wil de diaconie, samen met de PCI (parochiële caritas instelling), een helpende hand bieden in de vorm van een voedselpakket en dat is precies wat dit project doet.

Wij zijn geen voedselbank, wij vragen dus niet naar de huiselijke omstandigheden maar wij gaan er van uit dat de gezinnen die bij ons worden aangemeld door maatschappelijke instanties het ook echt nodig hebben en door het regelmatige contact met “onze” gezinnen houden wij de vinger aan de pols. Wanneer de financiële situatie is verbeterd dan stoppen wij de hulp en kan een ander gezin worden toegevoegd aan onze lijst.

Via de parochianen worden houdbare en goed verpakte levensmiddelen ingezameld in de manden die voor dit doel in de kerken staan. 1 Keer per maand worden door een vaste groep vrijwilligers pakketten samengesteld en bezorgd bij de gezinnen.

De pakketten bestaan uit levensmiddelen die we dagelijks gebruiken of nodig hebben zoals: koffie-thee-melk-rijst-pasta-pastasaus-eieren-zeep-schoonmaakartikelen-koekjes-snoep-jam-chocopasta-pindakaas maar ook soep- groenten-vis- vlees in blik en vult u zelf het lijstje maar aan. Wat we niet willen zijn luxe artikelen en zeker geen alcohol.

Het is dank zij de financiële steun van de PCI dat wij op dit moment ruim 30 gezinnen van een boodschappenpakket kunnen voorzien. Om de pakketten zo volledig mogelijk te maken kopen we vers artikelen zoals: snijwaren-brood-kaas en soms verse groenten en fruit.

Omdat wij in de O.L.Vrouwekerk regelmatig ook mooi en goed speelgoed krijgen kunnen we op het einde van het jaar voor alle kleine kinderen van onze deelnemende gezinnen 1 of 2 sinterklaas cadeautjes geven, netjes ingepakt.

We hopen nog lang op uw steun te mogen rekenen want het is voorlopig zeker nog hard nodig. Voor uw meedenken en medewerking willen we u van harte bedanken namens de gezinnen.

Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de parochiële caritasinstelling Sint Norbertus over het jaar 2021 weergegeven

Inkomsten

Opbrengsten collectes  €     3.698
Rente - opbrengsten en legaten  €     2.625
Diverse inkomsten  €     1.018
Onttrekking aan reserves  €     3.881
Totaal    €  11.222

Uitgaven

Zieken en ouderen  €        519
Wij willen delen  €     2.212
Zondag van de Diaconie  €        306
Rozenactie €          75
Nederlandse Missionarissen  €        497
Vastenmaaltijd  €          72
Wereldmissiedag  €        282
MIVA  €        493
Adventsactie  €        353
Hospice €        253
Sant'Egidio €        490
Stichting Jarige Job  €        384
Voedselbank  €     1.048
Raad voor de Diaconie Bisdom Breda  €     3.195
Diverse  €        423
Bestuurskosten  €        463
Voorlichting / materiaal  €          28
Bankkosten €        129
Totaal   €  11.222

Daarnaast is uit een apart fonds de volgende uitgave gedaan:

Hulp aan personen/gezinnen                             € 2.625,00

Langs deze weg wil het bestuur van onze caritasinstelling iedereen die op welke manier dan ook een financiële bijdrage heeft gegeven om het werk van caritas mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Zonder Uw steun is ons werk onmogelijk.    

Subcategorieën

Wat ons als mensen verbindt is belangrijker dan wat ons van elkaar onderscheidt. De wereld wordt meer liefdevol en vreedzaam als we dat meer realiseren.

Daarom organiseert het Platform WerkSaam  Roosendaal activiteiten, waarbij mensen van verschillende culturen (en levensbeschouwingen) elkaar kunnen ontmoeten

designed by PJM Rademakers