2-3 januari 2021 Vluchtelingen UNHCR.
De januari collecte is zoals gebruikelijk in samenwerking- en in samenspraak met de Protestante Gemeente. UNHCR biedt levensreddende hulp en helpt miljoenen vluchtelingen bij het opbouwen van een beter bestaan. Zij zorgt voor onderdak, voedsel, schoon drinkwater, medische zorg en andere noodzakelijke goederen. Voor mensen die willen terugkeren naar huis regelt zij vervoer en hulppakketten en zorgt zij voor nieuwe middelen van bestaan. Dat kan zij niet zonder onze hulp.

Bestuur

Per 1 januari 2020 bestaat ons bestuur uit: mevrouw Wilma Verbraak en de heren Hans van Nispen, Ad van Gorp, Frank de Bruijn en Hans Kerkhoven. Per 22 september 2020 heeft Frits Cox de functie van secretaris van Hans Kerkhoven overgenomen (ontslag vanwege bereiken leeftijdsgrens). De heren Ad van Gorp en Frank de Bruijn zijn tevens actief als beheerders van het Emmaus-fonds. Daarnaast blijft de heer Jos de Bruijn assisteren bij de uitgifte van de extra artikelen die samen met de PGR vier keer per jaar verstrekt worden aan mensen van de voedselbank. De Caritasinstelling is werkzaam binnen de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.

R.K. Parochiële Caritasinstelling Sint Norbertus

De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
In 34 Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te blijven bij de noden in de samenleving.

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75

De werkgroep “wij willen delen” wilt u, aan het begin van het nieuwe jaar, caritas 1danken dat u met ons wilde meedenken en ons hebt willen steunen.

Door uw gulle gave konden wij gezinnen, die het financieel niet gemakkelijk hebben, maandelijks een voedselpakket aanbieden. Wij konden zo een steentje bijdragen aan het dagelijkse gevecht tegen de armoede.

Wij beseffen dat we het probleem niet op kon lossen en dat onze hulp nodig blijft. Daarom willen wij in 2020 door kunnen gaan met dit mooie project. Mogen wij op u blijven rekenen?

Dan willen wij u vragen om vooral levensmiddelen te doneren die we dagelijks of wekelijks gebruiken en zoals altijd: houdbaar en goed verpakt dan gaan we er samen weer een mooi jaar van maken.

Iedereen die heeft meegeholpen om ons in staat te stellen zoveel gezinnen blij te maken,
HARTELIJK DANK! Namens de werkgroep.

Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de parochiële caritasinstelling Sint Norbertus over het jaar 2019 weergegeven

Inkomsten

Opbrengsten collectes  €  3.353,00
Rente-opbrengsten en legaten  €  3.515,00
Diverse inkomsten  €  1.118,00
Onttrekking aan reserves  €     924,00
Totaal    € 8.910.00

Uitgaven

Miva  €     334,00
Maatschappelijke activiteiten  €     498,00
Landelijke organisaties  €     684,00
Zieken en ouderen  €     450,00
Nederlandse Missionarissen  €     528,00
Administratiekosten-abonnementen
-bankkosten
 €     121,00
Hulp 3e wereld  €     102,00
Raad voor de Diaconie Bisdom Breda  €  3.213,00
Parochiële activiteiten/diaconale groepen  €   638,000
Bestuurskosten-werkmateriaal-voorlichting  €     352,00
Voedselbank  €   1500,00
Diverse  €     490,00
Totaal   € 8.910,00

Daarnaast is uit een apart fonds de volgende uitgave gedaan:

Hulp aan personen/gezinnen                           € 6.112,00

Langs deze weg wil het bestuur van onze caritasinstelling iedereen die op welke manier dan ook een financiële bijdrage heeft gegeven om het werk van caritas mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Zonder Uw steun is ons werk onmogelijk.    

designed by PJM Rademakers