PERSBERICHT, Roosendaal 22 februari 2018

Het bestuur van de Sint-Norbertusparochie in Roosendaal wil na de zomer 2018 een voorgenomen besluit kunnen nemen inzake het gebouw wat in de toekomst de ene, centrale locatie wordt voor de katholieke geloofsgemeenschap in Roosendaal.

Een drietal onderzoeken moet daarvoor de bouwstenen aandragen.
De parochianen zijn hierover woensdag 21 februari tijdens een informatie-avond bijgepraat.

Onderwerp van onderzoek zijn de drie bestaande kerken en hun bijgebouwen, alsmede het gebouw van de St Jan aan de Markt. Ook de optie nieuwbouw blijft in beeld.

De drie onderzoeksthema’s zijn:

  • Inpassing ‘kerk van de toekomst’ ofwel ‘waar dient een gebouw aan te voldoen’ (functionaliteit, uitstraling/sfeer, bereikbaarheid)
  • Haalbaarheid exploitatie ofwel welke zijn de financiele aspecten
    (investeringen, onderhoud op lange termijn)
  • Herbestemmingsmogelijkheden te sluiten gebouwen ofwel: wat zijn de gevolgen voor de gebouwen die worden afgestoten.

De werkgroepen staan onder leiding van een bestuurslid.

Voorts worden de parochiekerncommissies (vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen) intensief bij het onderzoek betrokken.

De werkgroepen krijgen drie maanden de tijd (maart-april-mei) om hun bevindingen te rapporteren aan de stuurgroep.

Vervolgens zal het parochiebestuur deze bevindingen als bouwstenen gebruiken voor een uitgebreide analyse en afweging van de mogelijkheden.

Het parochiebestuur heeft het voorbije jaar 2017 benut om een goed beeld te krijgen van het programma van eisen/wensen, waaruit een organisatiemodel (gebouwelijk) en ruimtestaat zijn geboren. Dit beeld is ontstaan na  gesprekken met parochianen, bezoeken aan kerkgebouwen, oriënterend gesprek met een architect en interne studiedagen.

De onderzoeken vloeien voort uit een opdracht van het bisdom, eind 2015,  aan het Parochiebestuur om uiterlijk voorjaar 2019 een gebouwenplan te overleggen met als doel: één centrale locatie voor de katholieke geloofsgemeenschap in Roosendaal-stad.
Voor de kerk in Nispen wordt een multifunctionele bestemming nagestreefd. Hierin behoudt de parochie een eigen liturgische ruimte.

designed by PJM Rademakers