pastor Petra VersnelNamens het parochiebestuur en het pastoraal team van de Sint Norbertusparochie wil ik u de volgende mededeling doen.

Met ingang van 1 maart 2018 is pastoraal werkster Petra Versnel-Mergaerts weer hersteld en voor de volle 40% van haar arbeidstijd beschikbaar voor het pastoraat. Daar zijn we blij mee.

In de afgelopen periode is ook met haar gesproken over haar toekomst. Met het overlijden van Bernard van Lamoen is de taak projectleider seniorenpastoraat vacant geworden.

Er is haar de vraag voorgelegd of zij deze taak op zich zou willen nemen. Na rijp beraad heeft zij daar ja op gezegd. Dit betekent dat zij naast haar taak in het parochiepastoraat, vanaf 1 april 2018 voor 50% projectleider wordt van het seniorenpastoraat. Dit project loopt tot 1 januari 2020. Het is een goede zaak dat de start die Bernard gemaakt heeft met het project nu door Petra Versnel-Mergaerts doorgezet kan worden. We hebben er alle vertrouwen in dat zij dit samen met de stuurgroep en betrokken vrijwilligers op inspirerende wijze zal doen.

Dit alles betekent dat Petra Versnel-Mergaerts met ingang van 1 april haar baan bij Berne Heeswijk heeft opgezegd. Naast haar taak als projectleider wordt haar aanstelling als pastoraal werkster bij de Sint Norbertusparochie vergroot van 40% naar 50%. Na afloop van het project begin 2020 zal zij voor 100% beschikbaar blijven voor het parochiepastoraat.

Als bestuur en team zijn we blij dat door deze keuze´s pastoraal werkster Petra Versnel-Mergaerts voor langere tijd aan onze parochie verbonden zal blijven. We wensen haar Gods zegen toe over de toekomst die voor haar ligt.

designed by PJM Rademakers