Beste mensen

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wil ik u de volgende mededeling doen.
Vijf jaar geleden is pastoraal werker Geerten Kok in onze parochie benoemd als teamlid en teamleider. Hij kreeg in onze parochie een aanstelling voor 60% van de werktijd, daarnaast was en is hij werkzaam in het bisdom Breda in de functie van bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw.

pastor Geerten KokIn de staf van het bisdom en in de staf van de vicariaten is, door verschillende oorzaken, een tekort ontstaan in de personele bemensing. Daarmee kwam de uitvoering van bisdomtaken en taken in de vicariaten onder druk te staan. De bisschop heeft aan Geerten Kok gevraagd om voltijds voor het bisdom en de vicariaten te gaan werken. Geerten heeft besloten om op dat verzoek in te gaan. Dat betekent dat hij per 1 september afscheid zal nemen van onze parochie.

Het parochiebestuur en het pastoraal team realiseren zich dat het moment van afscheid voor de parochie minder goed uitkomt. We zijn bezig met een intensief proces van toegroeien naar één kerkgebouw in Roosendaal-stad, en de betrokkenheid van Geerten in dat proces is waardevol. Tegelijk realiseren bestuur en team zich dat het ook van belang is dat de taken in het bisdom zo goed mogelijk kunnen worden vervuld, en ze hebben begrip voor het beroep dat de bisschop op Geerten Kok heeft gedaan.

Met het bisdom zijn we in gesprek over de vacature die in het pastoraal team ontstaat.
Het bisdom heeft ons toegezegd te zoeken naar een kandidaat om het pastoraal team te versterken.
Op een later tijdstip zullen we u informeren over het moment waarop we van Geerten afscheid zullen nemen.

designed by PJM Rademakers