Bestuur

Het bestuur per 1 januari bestaat uit: Mevr. Tiny Brouwers en de heren Hans van Nispen, Ad van Gorp, Frank de Bruijn, Hans Kerkhoven en Ad Buijs.
De heer Jan van Oers is adviseur en blijft actief als medebeheerder van het Emmaus-fonds.
Daarnaast blijft de heer Jos de Bruijn assisteren bij de uitgifte van de extra artikelen die samen met de PGR vier keer per jaar verstrekt worden aan mensen van de voedselbank.
De caritasinstelling is werkzaam binnen de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.

6-7 januari De Roselinde

Is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten. Het biedt, laagdrempelige ondersteuning. Het aanbod van het Inloophuis wordt met name bepaald door de vraag vanuit de mensen zelf. Hun signalen komen terecht bij de vrijwilligers die het huis runnen. Deze vrijwilligers worden gesteund door de coördinator. Vrijwilligers werken als gastheer en gastvrouw, zij begeleiden activiteiten en zijn het centrale punt in de organisatie.

R.K. Parochiële Caritasinstelling Sint Norbertus

De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
In 34 Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te blijven bij de noden in de samenleving.

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75

De Diaconie in ons Bisdom, maar ook in onze parochie staat centraal in deroos vieringen op 3 juni 2018 aanstaande.
Ook onze eigen parochiële Caritas wil op deze zondag extra invulling geven aan de Diaconie, maar legt de nadruk op “dichtbij”.

In elke kerk van de parochie staat een mand met een opschrift “Wij willen delen”.caritas 1
Kerkgangers worden uitgenodigd om in die mand een houdbaar levensmiddel ( of ander product ) achter te laten waarmee gezinnen kunnen worden ondersteund. Vrijwilligers van de parochie brengen de gaven van kerkgangers als een ondersteuningspakket naar gezinnen die moeilijk rond kunnen komen.
Dit gebeurt in samenspraak met Caritas.

Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de caritasinstelling Sint Norbertusparochie over het jaar 2017 weergegeven.

Inkomsten

Opbrengsten collectes  €  7.059
Rente-opbrengsten en legaten  €  8.277
Diverse inkomsten  €     125
Onttrekking aan reserves  €   2.601
Totaal    € 18.062

Uitgaven

Miva  €       401
Hulp aan personen/gezinnen  €    1.507
Stichtingen/verenigingen  €    1.500
Kinderen doen mee  €       458
Bijzondere activiteiten  €       449
Zieken en ouderen  €       517
Nederlandse Missionarissen  €       685
Administratiekosten-abonnementen
-bankkosten
 €       258
Wereldmissiedag  €       621
Bankkosten  €       127
Hulp 3e wereld  €       250
Raad voor de Diaconie Bisdom Breda   €    4.452
Parochiële activiteiten/diaconale groepen   €       900
Bestuurskosten  €       882
voorlichting / materiaal  €       258
Diaconale Stad Roosendaal  €       361
Fair Trade schenking  €    2.269
Oiko kwijtschelding  €    2.167
Totaal  €  18.062

 

Langs deze weg wil het bestuur van onze caritasinstelling iedereen die op welke manier dan ook een financiële bijdrage heeft gegeven om het werk van caritas mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Zonder Uw steun is ons werk onmogelijk.

designed by PJM Rademakers