Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de caritasinstelling Sint Norbertusparochie over het jaar 2017 weergegeven.

Inkomsten

Opbrengsten collectes  €  7.059
Rente-opbrengsten en legaten  €  8.277
Diverse inkomsten  €     125
Onttrekking aan reserves  €   2.601
Totaal    € 18.062

Uitgaven

Miva  €       401
Hulp aan personen/gezinnen  €    1.507
Stichtingen/verenigingen  €    1.500
Kinderen doen mee  €       458
Bijzondere activiteiten  €       449
Zieken en ouderen  €       517
Nederlandse Missionarissen  €       685
Administratiekosten-abonnementen
-bankkosten
 €       258
Wereldmissiedag  €       621
Bankkosten  €       127
Hulp 3e wereld  €       250
Raad voor de Diaconie Bisdom Breda   €    4.452
Parochiële activiteiten/diaconale groepen   €       900
Bestuurskosten  €       882
voorlichting / materiaal  €       258
Diaconale Stad Roosendaal  €       361
Fair Trade schenking  €    2.269
Oiko kwijtschelding  €    2.167
Totaal  €  18.062

 

Langs deze weg wil het bestuur van onze caritasinstelling iedereen die op welke manier dan ook een financiële bijdrage heeft gegeven om het werk van caritas mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Zonder Uw steun is ons werk onmogelijk.

designed by PJM Rademakers