Bestuur
Het bestuur per 1 januari bestaat uit: Mevr. Tiny Brouwers en de heren Hans van Nispen, Ad van Gorp, Frank de Bruijn, Hans Kerkhoven en Ad Buijs.
De heer Jan van Oers is adviseur en blijft actief als medebeheerder van het Emmaus-fonds.
Daarnaast blijft de heer Jos de Bruijn assisteren bij de uitgifte van de extra artikelen die samen met de PGR vier keer per jaar verstrekt worden aan mensen van de voedselbank.
De caritasinstelling is werkzaam binnen de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.

Taakverdeling bestuursleden
Hans van Nispen Voorzitter
Hans Kerkhoven Secretaris
Ad van Gorp Penningmeester
Wilma Verbraak Contactpersoon werkgroepen Diaconie
Frank de Bruijn Lid

Rooster van aftreden
Per 1 juni 2018 Ad Buijs ( niet herbenoembaar) – Tiny Brouwers ( niet herbenoembaar)
Per 1 juni 2019 Frank de Bruijn
Per 1 juni 2020 Hans van Nispen – Hans Kerkhoven
Per 1 juni 2021 Ad van Gorp

Vergaderingen
Er zal minimaal 4 x worden vergaderd om lopende en nieuwe zaken te bespreken en/of te evalueren.
In verband met de duidelijke nieuwe structuur van het NAR zal wat dieper nagedacht moeten worden om het protocol hulpverlening wat meer te actualiseren.
Ook zal er in principe 2 x een bijeenkomst zijn met de PGR.
Er zal nader bekeken worden of er op een aantal gebieden van armoedebestrijding een gezamenlijk beleid kan worden vastgesteld.

Parochiebestuur en Pastoraal team.
Een delegatie van het parochiebestuur zal weer worden uitgenodigd voor het jaarlijks overleg. Van uit het pastoraal team kan ook iemand de vergaderingen van caritas bijwonen.

Collectes
Het schema zal weer op diverse manieren een de kerkgangers bekend gemaakt worden; hiervoor wordt gebruik gemaakt van o.a. het parochieblad, het mededelingenblad, de digitale nieuwsbrief en de website. De 2 gezamenlijke collectes met de PGR zullen dit jaar bestemd zijn voor De Rose Linde en Kinderverjaardagen/Jarige Job.

Besteding van gelden
Het belangrijkste doel van Caritas blijft het geven van noodzakelijke financiële hulp. De diaconale werkgroepen in onze parochie kunnen ook dit jaar weer rekenen op een bijdrage voor hun te houden activiteiten. De begroting geeft ook dit jaar helaas weer een negatief saldo; dit is echter door de reserves bij Caritas geen probleem.
Het beknopte financieel verslag van 2017 zal ook dit jaar in het parochieblad worden gepubliceerd.

Bekendheid Caritas
We blijven naar extra wegen zoeken om de bekendheid van Caritas en de bestuursleden te vergroten. Doel is om de effectiviteit verder te doen toenemen van zowel het inzamelen van geldmiddelen als het beter bereiken van onze behoeftige medemens.

Diaconaal beraad
Vanuit caritas zullen de bijeenkomsten van het parochieel diaconaal beraad worden bezocht om op deze manier op de hoogte te blijven van het diaconale werk binnen de parochie.
Er zal intensief worden gewerkt aan de bekendheid van zowel de diaconie als de caritas.
De folder die t.z.t. ( Vermoedelijk tijdens de dag voor de diaconie) zal verschijnen is daarvoor een goed hulpmiddel.
De rozenactie die al een paar jaar gehouden wordt zal ook dit jaar weer gehouden worden. De opzet zoals deze was in 2016 en 2017 was goed en werd alom gewaardeerd.

Meerjarenbeleid
Onzeker is de situatie m.b.t. het aantal kerkgebouwen in Roosendaal. Zolang er nog niets definitief vast staat is het moeilijk om een meerjarenplan te maken. We zullen de gang van zaken kritisch blijven volgen en mogelijk ons beleid aanpassen.

Uit te voeren activiteiten
In verband met wisseling van het secretariaat van caritas zullen diverse instellingen op de hoogte moeten worden gesteld. Ook de nieuwe naam van caritas wordt daarbij doorgevoerd en doorgegeven o.a. aan de bankinstellingen. Duidelijkheid hierbij is van groot belang om de overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. In de loop van januari 2018 zal de huidige secretaris e.e.a. doornemen en doorgeven aan zijn opvolger. Ook het compleet nog aanwezige archief zal worden overgedragen.

Het vorig jaar gemaakte praatstuk over allerlei facetten van caritas binnen de diaconie in onze parochie zal verder worden besproken en zo mogelijk worden uitgevoerd.

Diverse
Bestuursleden van caritas zullen nauwe contacten onderhouden met Sant’Egidio ( de voormalige DSR) om op deze manier op te hoogte te blijven van hun activiteiten.
Ook zullen bestuursleden aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van het NAR, de bijeenkomsten met de bisdomleiding en andere bijeenkomsten die in het kader van diaconie en armoedebestrijding relevant zijn.

Roosendaal, 11 juli 2018 (herziening van eerdere uitgave dd 1 januari 2018)

Hans Kerkhoven, secretaris, Caritas Sint-Norbertusparochie, Roosendaal en Nispen

designed by PJM Rademakers