Op donderdag 28 november 2019 ontvingen vijftig vrijwilligers van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal een certificaat omdat zij de training van ´Samen dementievriendelijk´ met succes hebben doorlopen. Ad Vos, de voorzitter van de afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland reikte de certificaten uit.
Tevens kreeg de Sint Norbertusparochie het predicaat ´dementievriendelijke parochie.´ Zij is de eerste geloofsgemeenschap in het bisdom Breda met deze titel.

Deze uitreiking gebeurde op een mini-symposium over een dementie-vriendelijke parochie in de Sint Josephkerk te Roosendaal.
Madeleine Timmermann, hoofd van de pastorale zorg bij de Stichting Groenhuysen en ds. Annemarie Roding-Schilt, predikant van de PKN en geestelijk verzorger in verpleeghuis Grootenhoek en woonvorm Dierenriem in Hellevoetsluis verzorgden inleidingen. Ida Verbiest en Magda Koster van het Odensehuis (een dagopvang voor dementerenden) in Roosendaal illustreerden met sketches hoe je moet omgaan met dementerenden.

De omgang met dementerende vereist een grote omschakeling. Dementie wordt gekenmerkt door ontregeling, openbreking doordat bestaande rollen veranderen en onbegrijpelijkheid. Een dementerende begrijpt abstracte begrippen niet meer. In de omgang met hem of haar moet je zo concreet mogelijk zijn. Vraag bijvoorbeeld niet of iemand een koekje lust maar laat hem de koektrommel zien. Madeleine stipuleerde dat ook het dementerende beeld van God, Imago Dei is. God is en blijft aanwezig in elke mens, ook in de dementerende. Een mens hoeft zijn waardigheid niet te verdienen. Een dementerende doet een appèl op de medemens. Dit vormt de basis voor de naastenliefde en de presentie. Madeleine Timmermann verbond met deze notie met de barmhartigheid. “Het gaat in de omgang met dementen vaak om kleine dingen die het verschil maken. Ook bij de omgang met dementerenden gaat het om wederzijds geven en ontvangen. Eigenlijk geldt dit voor elke menselijke relatie.”

Annemarie Roding-Schilt sprak over een dementievriendelijke Kerk. Het gaat erom dat kerkleden dementerenden herkennen en erkennen. Het risico op dementie neemt toe als je ouder wordt. Ongeveer 10% van de 65-plusser is dementerend, 20% van de 80-plussers en 40% van de 90-plussers. Een deel van hen woont thuis. Dit betekent dat grosso modo een gemeente die 2700 mensen tussen de 65 en 70 jaar telt 270 dementerende lidmaten kent. De vraag is of we deze personen kennen. RodingSchiltz constateerde dat er op dementie een groot taboe rust, zowel bij familieleden, vrienden maar ook bij dementerenden zelf. Dit leidt ertoe dat ze zich terugtrekken uit het kerkelijk leven. Het is een opdracht voor kerkelijke gemeenschappen dit taboe te overwinnen. We hoeven ons niet voor elkaar te schamen. Het gaat erom dat we elkaar in alle kwetsbaarheid blijven aanvaarden.

Roding-Schiltz deed ook concrete suggesties voor de omgang met dementerende. Stel geen informatieve vragen. Begeleid iemand naar zijn plek, glimlach en wees vriendelijk. Organiseer een zangmiddag en vorm een aandachtsgroep. Annemarie wees de aanwezigen ook op het belang van dementerenden voor het kerkelijk leven. Ze leren ons minder abstract te denken. Ze attenderen ons op het belang van het hier en nu. Ze representeren Gods zorg en laten zien hoe het is zonder masker te leven. ¨Hun opmerkingen kunnen ons diep raken. Ik vroeg eens aan een dementerende of hij Gods aanwezigheid voelde. Hij antwoordde toen; ¨We horen niet de stem van God maar wel zijn echo.¨, vertelde ze.

De Sint Norbertusparochie in Roosendaal heeft een lange geschiedenis met het seniorenpastoraat. Na de sluiting van de Onze Lieve Vrouw van Fatimakerk in 2004 en de Heilig Hartkerk in 2006 bleek dat veel senioren in het noordoostelijk deel van Roosendaal hun vertrouwde plek kwijt waren. Samen met het bisdom nam de toenmalige Emmaüsparochie het initiatief tot een project om deze ouderen een thuis te bieden. Jan Damen, als diaconaal werker verbonden aan het bisdom Breda, begeleidde vanaf 2012 dit project. Deze begeleiding eindigde in 2015 en het seniorenpastoraat Noord-Oost draaide zelfstandig verder. Als vervolg hierop startte de Sint Norbertusparochie een project seniorenpastoraat voor de grote groep ouderen in Roosendaal-Zuid. Het project wil antwoord bieden aan de behoeften van ouderen aan zinvolle sociale contacten, betekenisvolle participatie en zingeving. Ook de burgerlijke overheid erkende het belang van dit project. De gemeente Roosendaal is een van de subsidianten. Aanvankelijk was Bernard van Lamoen, pastoraal werker in de parochie de kartrekeer. Helaas overleed hij in december 2017. Toen nam Petra Versnel-Mergaerts, pastoraal werkster in de parochie de verantwoordelijkheid voor het project over. In dit verband zocht Petra Versnel contacten met andere maatschappelijke organisaties zoals de dagopvang van het Odensehuis, het Alzheimercafé en Alzheimer West-Brabant. Op 12 april 2018 bezocht Petra Versnel-Mergaerts een studiedag over de dementievriendelijke geloofsgemeenschap. Voor Petra vormde dit het startsein om dementievriendelijkheid tot een speerpunt van het seniorenbeleid te maken. Ongeveer 50 kernvrijwilligers hebben in het verlengde daarvan een training gevolgd. Het uitreiken van de certificaten vormt een mijlpaal in en een starpunt van het verder werken aan een dementievriendelijke parochie.

INTERVIEW

Voorafgaand aan het mini-symposium is Petra Versnel geïnterviewd door Hans de Jong voor het radioprogramma 'Eigenwijs'. Hieronder kunt u de tracks van dit interview beluisteren.
Let op: om de tracks te beluisteren moet u een keuze maken voor een afspeelprogramma.

We hebben nog niet eerder een geluidsfragment in de nieuwsbrief geplaatst. Daarom een korte beschrijving hoe u deze tracks kunt beluisteren. Als u op een van de linkjes klikt met de rechtermuisknop krijgt u een scherm waarin u kunt kiezen met welk programma u dit kunt beluisteren. Klik hier om een voorbeeld te zien. 

          

Foto's van dit symposium kunt u bekijken in de fotorubriek

 

2FA986C7 C982 49CB AB06 DA5C6299C9A9 Middel

Afgelopen maandag zijn we via de docu-film ‘Visages villages’ en de geur van lavandel met 44 mensen op vakantie getrokken naar Frankrijk. Onderweg lieten we ons verrassen en ontroeren door de beelden en bijhorende verhalen van de 90-jarige filmmaakster Agnès Varda en de 55 jaar jongere fotograaf JR.

In 2017 werden alle jongere senioren (tussen de 60 en de 70 jaar oud) in Roosendaal-Zuid geïnformeerd over de start van het project. Ruim 30 personen kwamen naar de startbijeenkomst in april 2017. Uiteindelijk werden 15 mensen geworven als vrijwilliger voor het project.

Door het seniorenpastoraat Roosendaal –Zuid werd geparticipeerd aan de ontmoetingsmiddag in de Moeder Godskerk, aan de burendag in de wijk Langdonk, en aan een middag voor ouderenkoren rond het jubileum van de Moeder Godskerk. In september 2017 werd een eerste ontmoetingsmiddag georganiseerd, met een deelname van 8 senioren.
In de loop van 2017 werden 113 oudere senioren eenmalig bezocht. Bij 10 oudere senioren komt een vrijwilliger regelmatig op bezoek.

Door de projectleider is kennisgemaakt met instellingen en organisaties die actief zijn voor senioren in Roosendaal-Zuid, zodat informatie kan worden uitgewisseld, en activiteiten op elkaar kunnen worden afgestemd.

designed by PJM Rademakers