Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de parochiële caritasinstelling Sint Norbertus over het jaar 2020 weergegeven

Inkomsten

Opbrengsten collectes  €   4336,00
Rente - opbrengsten en legaten  €   3501,00
Diverse inkomsten  €     521,00
Onttrekking aan reserves  €   1370,00
Totaal    €  9728,00

Uitgaven

seniorenpastoraat  €     200,00
Zieken en ouderen  €     300,00
Parochiële activiteiten/diaconale groepen  €     400,00
Wij willen delen  €     250,00
Zondag van de Diaconie  €     162,00
Mariakapel OLV  €     103,00
Nederlandse Missionarissen  €     418,00
Vastenmaaltijd  €     100,00
Wereldmissiedag  €     576,00
MIVA  €     515,00
Adventsactie  €     451,00
Beiroet  €     185,00
Stichting Zinnia  €     371,00
Stichting Jarige Job  €     432,00
Voedselbank  €    1500,00
Raad voor de Diaconie Bisdom Breda   €    3209,00
Diverse  €       85,00
Bestuurskosten  €     171,00
Voorlichting / materiaal €      120,00
Diaconie en Parochie  €       60,00
Bankkosten  €     120,00
Totaal   €  9728,00

Daarnaast is uit een apart fonds de volgende uitgave gedaan:

Hulp aan personen/gezinnen                           € 4579,00

Langs deze weg wil het bestuur van onze caritasinstelling iedereen die op welke manier dan ook een financiële bijdrage heeft gegeven om het werk van caritas mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Zonder Uw steun is ons werk onmogelijk.    

designed by PJM Rademakers