Bestuur

Per 1 januari 2020 bestaat ons bestuur uit: mevrouw Wilma Verbraak en de heren Hans van Nispen, Ad van Gorp, Frank de Bruijn en Hans Kerkhoven. Per 22 september 2020 heeft Frits Cox de functie van secretaris van Hans Kerkhoven overgenomen (ontslag vanwege bereiken leeftijdsgrens). De heren Ad van Gorp en Frank de Bruijn zijn tevens actief als beheerders van het Emmaus-fonds. Daarnaast blijft de heer Jos de Bruijn assisteren bij de uitgifte van de extra artikelen die samen met de PGR vier keer per jaar verstrekt worden aan mensen van de voedselbank. De Caritasinstelling is werkzaam binnen de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.

Taakverdeling bestuursleden per 22 september 2020

Hans van Nispen, voorzitter
Frits Cox, secretaris
Ad van Gorp, penningmeester
Frank de Bruijn, lid
Wilma Verbraak, contactpersoon werkgroepen diaconie

Rooster van aftreden

Per 1 juni 2020 Hans van Nispen opnieuw benoemd tot 1 juni 2024.
Per 1 juni 2020 Hans Kerkhoven niet opnieuw benoembaar (leeftijdsgrens).
Per 1 juni 2021 Ad van Gorp niet opnieuw benoembaar.

Vergaderingen

Er zal minimaal 4x per jaar worden vergaderd om lopende en nieuwe zaken te bespreken en/of te evalueren. Tweemaal per jaar wordt de NAR-vergadering bijgewoond door voorzitter en secretaris. Ook zal er in principe een bijeenkomst zijn met de PGR. Op een tweetal gebieden van armoedebestrijding wordt samengewerkt met de PGR; te weten
de voedselbank en twee collectes per jaar voor gezamenlijk gekozen doelen.

Parochiebestuur en pastoraal team

Een delegatie van het parochiebestuur zal worden uitgenodigd voor het jaarlijks overleg. Vanuit het pastoraal team woont normaal gesproken de verantwoordelijke voor diaconie de vergaderingen van Caritas bij.

Collectes

Het schema zal weer op diverse manieren aan de kerkgangers bekend gemaakt worden; hiervoor wordt gebruik gemaakt van o.a. het parochieblad, het mededelingenblad, de digitale nieuwsbrief en de website. De twee gezamenlijke collectes met de PGR zullen jaarlijks worden vastgesteld (in 2020 was dit Stichting Zinnia en Stichting Jarige Job).

Besteding van gelden

Het belangrijkste doel van Caritas blijft het geven van noodzakelijke financiële hulp. De diaconale werkgroepen in onze parochie kunnen ook dit jaar weer rekenen op een bijdrage voor hun te houden activiteiten. De begroting geeft de laatste jaren een negatief saldo aan; dit is echter geen probleem, door de opgebouwde reserves bij Caritas. Het beknopte financieel verslag zal elk jaar in het parochieblad worden gepubliceerd.

Bekendheid Caritas

We blijven naar extra wegen zoeken om de bekendheid van Caritas en haar bestuursleden te vergroten. Doel is om de effectiviteit verder te doen toenemen van zowel het inzamelen van geldmiddelen, als het beter bereiken van onze behoeftige medemens. In 2020 wordt het project Caritas 2.0 afgerond waarin we een viertal vragen zullen proberen te beantwoorden, nl.
- Waarom Caritas en is het nog wel nodig?
- Wie willen we helpen als Caritas?
- Hoe geven we Caritas vorm?
- Hoe informeren we de parochianen over Caritas?

Diaconaal beraad

Vanuit Caritas zullen de bijeenkomsten van het parochieel diaconaal beraad worden bezocht om op deze manier op de hoogte te blijven van het diaconale werk binnen de parochie. Er zal intensief worden gewerkt aan de bekendheid van zowel de diaconie als de Caritas. De folder “Een warm diaconaal hart” die tijdens de dag voor de diaconie werd verspreid, is daarvoor een goed hulpmiddel. De rozenactie die al een paar jaar gehouden wordt, zal ook dit jaar gecontinueerd worden. De opzet zoals deze de laatste vier jaar is gehouden, was goed en werd alom gewaardeerd. In 2020 hebben we de uitreiking van de rozen moeten aanpassen aan de Corona beperkingen en zijn de rozen naar de mensen toe gebracht.

Meerjarenbeleid

Mede door de sluiting van kerken, hebben we het initiatief genomen om ons te herbezinnen op de doelstelling en uitvoeringsvorm van Caritas in onze gemeenschap. We hopen met ons project Caritas 2.0 nieuw elan en nieuwe impulsen daaraan te geven.

Uit te voeren activiteiten

Het stroomlijnen van onze administratieve activiteiten heeft specifieke aandacht. Ook het terugbrengen en vereenvoudigen van de correspondentie zal aandacht vergen. De verslaglegging in notulen van de belangrijkste vergaderingen zal de rode draad gaan vormen. Caritas 2.0 zal helpen om onze activiteiten beter zichtbaar te maken.

Diversen

Bestuursleden van Caritas onderhouden nauwe contacten met Sant’Egidio om op deze manier op te hoogte te blijven van hun activiteiten. Ook zullen bestuursleden aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van het NAR, de bijeenkomsten met de bisdom-leiding en andere bijeenkomsten die in het kader van diaconie en armoedebestrijding relevant zijn.

Roosendaal, 22 september 2020.

4-5 januari 2020    Stichting Zinnia.
Stichting Zinnia heeft als doel het sociale leven te bevorderen van alle bewoners in de gemeente Roosendaal die verborgen in armoede leven en in een isolement dreigen te raken of al zitten. Stichting ZINNIA doet dit door het organiseren van evenementen en door op te treden als tussenpersoon van, en in samenwerking met, diverse lokale maatschappelijke organisaties. Op de planning van stichting ZINNIA voor 2020 staan o.a. Kindercarnavalsfeest, Bosdag, Bingo, Strandfeest en aan het einde van het jaar een groot Sinterklaasfeest? Ze willen een groot aantal kinderen mee laten meelopen met de Avondvierdaagse en de kinderen de mogelijkheid bieden om naar de kindervoorstellingen in het Vrouwenhof te gaan.

R.K. Parochiële Caritasinstelling Sint Norbertus

De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
In 34 Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te blijven bij de noden in de samenleving.

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75

De werkgroep “wij willen delen” wilt u, aan het begin van het nieuwe jaar, caritas 1danken dat u met ons wilde meedenken en ons hebt willen steunen.

Door uw gulle gave konden wij gezinnen, die het financieel niet gemakkelijk hebben, maandelijks een voedselpakket aanbieden. Wij konden zo een steentje bijdragen aan het dagelijkse gevecht tegen de armoede.

Wij beseffen dat we het probleem niet op kon lossen en dat onze hulp nodig blijft. Daarom willen wij in 2020 door kunnen gaan met dit mooie project. Mogen wij op u blijven rekenen?

Dan willen wij u vragen om vooral levensmiddelen te doneren die we dagelijks of wekelijks gebruiken en zoals altijd: houdbaar en goed verpakt dan gaan we er samen weer een mooi jaar van maken.

Iedereen die heeft meegeholpen om ons in staat te stellen zoveel gezinnen blij te maken,
HARTELIJK DANK! Namens de werkgroep.

Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de parochiële caritasinstelling Sint Norbertus over het jaar 2018 weergegeven

Inkomsten

Opbrengsten collectes  €   6.085,00
Rente-opbrengsten en legaten  €   4.500,00
Diverse inkomsten  €   2.583,00
Onttrekking aan reserves  €      143,00
Totaal    €13.168,00

Uitgaven

Miva  €       683,00
Maatschappelijke activiteiten  €       556,00
Landelijke organisaties  €     2551,00
Zieken en ouderen  €       300,00
Nederlandse Missionarissen  €       504,00
Administratiekosten-abonnementen
-bankkosten
€        438,00
Wereldmissiedag  €       656,00
Hulp 3e wereld  €       350,00
Raad voor de Diaconie Bisdom Breda   €     4275,00
Parochiële activiteiten/diaconale groepen   €     741,000
Bestuurskosten-werkmateriaal-voorlichting               €       258,00
Voedselbank  €     1500,00
Kinderen doen mee  €       356,00
Totaal   € 13.168,00

Daarnaast is uit een apart fonds de volgende uitgave gedaan:

Hulp aan personen/gezinnen                           € 7.117,00

Langs deze weg wil het bestuur van onze caritasinstelling iedereen die op welke manier dan ook een financiële bijdrage heeft gegeven om het werk van caritas mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Zonder Uw steun is ons werk onmogelijk.    

designed by PJM Rademakers