aktie kerkbalans2022

De maand januari is traditioneel de maand van terugblikken en vooruitkijken. Dat doen we in de Sint Norbertusparochie ook: hoe was 2021 en wat gaat 2022 brengen? In januari maken we de (financiële) balans op en gaan we van start met de jaarlijkse Aktie Kerkbalans.

Een bewogen jaar, maar ook veel positiviteit!

Het was voorpaginanieuws vorige maand: “Parochies lijden massaal verlies”. Acht op de tien parochies staan in het rood. Dat geldt helaas ook voor onze parochie. De begroting van 2022, besproken in het bestuur op 29 november, heeft een tekort van bijna 124.000 euro.

Inkomsten
Waar dat geld aan opgaat? Hoofdzakelijk aan personeel (26%) en aan onze monumentale gebouwen (40%). De eredienst en het pastoraat, hoewel het belangrijkste werk in een parochie, staan beide voor maar 6% geboekt. Geld verspillen doen we zeker niet, integendeel, al hebben we niet alles in de hand. Denk maar aan de hoge energierekening dit jaar, die de parochie ook moet betalen! Nee, een groot deel van het probleem zit ‘m in de inkomsten. De coronapandemie heeft geen enkele parochie goed gedaan – minder vieringen, minder collectes, enzovoorts. Maar ook onze grootste bron van inkomsten, de kerkbijdragen, gaan snel achteruit. We vrezen voor een teruggang van 159.000 euro in 2020 naar 136.000 euro in 2022, tenzij…

Aanvullen wat ontbreekt
Tenzij u uw steentje bijdraagt. We hebben nog altijd meer dan 1.200 huishoudens die deelnemen aan de Actie Kerkbalans. Rekenen is niet mijn sterkste kant, maar als ik de begrote bijdragen van 136.000 euro en het begrootte tekort van 124.000 euro bij elkaar optel , kom ik op 260.000 euro. Welnu, als elk huishouden in plaats van de gestelde bijdrage van 132 euro een periodieke gift van 300 euro doet, die u via uw belastingvoordeel eigenlijk maar 185 euro kost, dus 50 euro meer, wordt ons grote tekort plots een batig saldo van een ton! Niet iedereen zal die 185 euro kunnen geven. Een kleiner bedrag, met liefde gegeven, is niet minder waardevol. Maar wie het wel kan geven én meer, kan aanvullen wat elders ontbreekt. Zo komen we er ook, samen, zoals we samen geloofsgemeenschap willen zijn in Roosendaal en Nispen.

Verbondenheid
Bijgevoegd vindt u een overzicht dat laat zien hoe u uw kerkbijdrage kunt schenken met 20 tot 49,5% belastingvoordeel. Als christenen mogen we ook praktisch zijn, nietwaar? Toch vermoed ik – want zo heb ik u leren kennen – dat u vooral zult geven, omdat de kerk u ter harte gaat, uw kerk, en omdat u onze geloofsgemeenschap waardeert. Er is veel veranderd het afgelopen jaar en corona belemmert nog steeds dat we ons ten volle kunnen ontplooien. Toch is er die verbondenheid die steeds weer opkomt, wanneer het maar even kan. Een attentie, een gebed, een opbeurend woord… Voegt u daar uw geldelijke bijdrage aan toe? U geeft het voor ons allemaal. Moge de goede God het u lonen.

Maak uw bijdrage over via internet; u vindt de bankrekeningnummers van de parochie ( hier ) en achter in het parochieblad.

Met genegen groet, mede namens de paters en de leden van het parochiebestuur,

Pastoor Marc Lindeijer SJ
Werkgroep Kerkbalans

Tarieven voor kerkelijke diensten

Om te kunnen functioneren heeft de parochie financiële middelen nodig. De belangrijkste inkomstenbron voor onze parochie zijn de bijdragen van parochianen. Parochianen dragen op drie manieren bij aan het financieel functioneren:
- ze doen mee aan de actie kerkbalans
- ze geven bij de collectes tijdens de vieringen
- ze betalen de vastgestelde tarieven voor kerkelijke diensten

De tarieven voor de kerkelijke diensten worden vastgesteld door het bisdom Breda. De parochie brengt die tarieven aan parochianen voor de volgende diensten in rekening:

 Doop
 Eerste Communie
 Vormsel

Het gezin van de dopeling,
 communicant of vormeling
 doet mee aan de parochie-
 bijdrage voor
 minimaal  € 142,- per jaar

 Huwelijksviering  € 626,- *
 Jubileumviering  € 314,- *
 Uitvaartdienst in Roosendaal  € 626,- *
 Gebedsdienst in crematorium
 of aula
 € 417,- *
 Gebedsintentie  €  11,-

* De bijdrage van de afgelopen drie jaren kan worden verrekend met dit tarief. 

Rekeningnummers van de parochiekernen en geloofsgemeenschappen.

 RK Sint Norbertusparochie, niet voor parochiebijdrage
Bankrekening Rabo bank: NL 36 RABO 0147982898
 
RK Parochiekern Emmaüs  
Bankrekening ING bank: NL 87 INGB 0001332689
 
RK Parochiekern O.L. Vrouwe
Bankrekening ING bank: NL 16 INGB 0001152965
 
Geloofsgemeenschap Maria Hemelvaart Nispen
Bankrekening RABO bank: NL 57 RABO 0144309033
 
Geloofsgemeenschap Moeder Gods
Bankrekening ING bank: NL 39 INGB 0001206871
 
Geloofsgemeenschap De Goede Herder
Bankrekening ING bank: NL 97 INGB 0001504102
 
Geloofsgemeenschap Sint Franciscus
Bankrekening ING bank: NL 52 INGB 0003529593

Met onderstaande linken komt u op nog andere documenten die van belang kunnen zijn.

Parochiebijdrage 2022

Veel gestelde vragen bij een periodieke gift

Download overeenkomst periodiek gift

In januari 2022 ontvang je de jaarlijkse brief voor de actie Kerkbalans. Voorafgaand vragen we je aandacht voor een bijzonder onderdeel van deze actie. Wist je dat je altijd op een belastingvoordeel kunt rekenen als je de kerkbijdrage periodiek schenkt?

Een gewone gift kun je aftrekken, maar er geldt een drempel van 1% van je drempelinkomen en een minimum van € 60 euro. Alleen wat je dan meer geeft mag je aftrekken tot een maximum van 10% van je drempelinkomen. Bij een periodieke gift heb je geen last van een drempel en ook niet van het maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen voor giften.

Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen kan je tussen 20% en 49,5% van het geschonken bedrag terugkrijgen bij je belastingaangifte. Op dit moment zijn er al veel parochianen die jaarlijks een vaste kerkbijdrage geven. Toch zijn er maar weinig parochianen die periodiek schenken en zo gebruik maken van belastingvoordeel waar je altijd op kunt rekenen.

Het periodiek schenken kan plaatsvinden na het ondertekenen van de “Overeenkomst periodieke gift in geld” van de belastingdienst. Hierin spreek je af om minimaal vijf jaar lang een vast bedrag te schenken. Ook de parochie ondertekent de overeenkomst als ontvanger en geeft je het getekende exemplaar terug. Je moet de overeengekomen kerkbijdrage tenminste vijf jaar achterelkaar schenken om het schenkingsbedrag jaarlijks te mogen aftrekken.

Wat levert het je op?

Onderstaande rekenvoorbeelden gelden als indicatie voor 2021. In iedere individuele situatie zal het belastingvoordeel verschillen van onderstaande voorbeelden, bijvoorbeeld door andere heffingskortingen.

60 euro (verzamelinkomen lager dan € 35.942)

  • zonder overeenkomst 60 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 60 euro betalen en 23 euro belastingvoordeel; netto kost de gift je 37 euro.

150 euro (verzamelinkomen lager dan € 35.942)

  • zonder overeenkomst 150 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 150 euro betalen en 57 euro belastingvoordeel; netto kost de gift je 93 euro.

300 euro (verzamelinkomen lager dan € 35.942)

  • zonder overeenkomst 300 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 300 euro betalen en 115 euro belastingvoordeel; netto kost de gift je 185 euro.

600 euro (verzamelinkomen vanaf € 35.942 tot € 68.508)

  • zonder overeenkomst 600 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 600 euro betalen en 228 euro belastingvoordeel; netto kost de gift je 372 euro.

Wat levert het de parochie op?

Als je overweegt om een hogere kerkbijdrage te geven en deze als periodiek bedrag wil schenken, dan ontvangt de parochie flink hogere inkomsten. Zelf krijg je de verhoging voor een groot deel weer terug bij je belastingaangifte. Er is dus sprake van een win-winsituatie.
Als 100 parochianen periodiek gaan schenken, dan ontvangt de parochie jaarlijks een geschat extra bedrag van circa € 2.500 tot mogelijk € 10.000 aan extra kerkbijdragen. Dat is een welkome hogere kerkbijdrage. De Ursulaparochie heeft de ANBI-status verkregen juist om aftrekbare giften mogelijk te maken.

Op de website van de protestantse kerken vind je een actuele schenkcalculator. https://pkn.schenkcalculator.nl/. Zoek deze calculator eens op en probeer het uit! In deze calculator kan je goed berekenen welk bedrag in je eigen situatie past.

Vraag advies!

Aarzel niet om advies aan ons te vragen: Zo is het verstandig om de schenkingsovereenkomst altijd individueel aan te gaan. Bij onverhoopt overlijden vervalt de individuele overeenkomst en daarmee de betalingsverplichting voor de achterblijvende partner. Maar je kan ook vastleggen dat de overeenkomst stopt wanneer je partner overlijdt. Ook is het goed om te weten dat het percentage waartegen de giften kunnen worden afgetrokken jaarlijks met 3% daalt naar 37,05% in 2023.

Wil je meer informatie of advies over het periodiek schenken, of hulp bij het invullen van de “Overeenkomst periodieke gift in geld”, stuur je bericht aan de budgethouder van de gemeenschap van je keuze:

Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?

U gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoeft u de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als u door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?

Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere parochie?

Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst specifiek aan met onze parochie.

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terugontvangen?

U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen.

U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het parochiebestuur. U kunt een voorbeeld van zo’n overeenkomst downloaden via de website van onze parochie ( Overeenkomst periodiek gift ) of via de site van de belastingdienst ( www.belastingdienst.nl ).

Vul de overeenkomst in tweevoud in en stuur deze ondertekend op (aan: Penningmeester Sint Norbertusparochie, St Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal).
Het parochiebestuur ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan u terug. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage, en verwerkt u uw bijdrage aan de parochie bij uw belastingaangifte.

designed by PJM Rademakers