Considerans
Opvolging gevend aan hetgeen besproken is in het parochieel gebouwenoverleg van 14 oktober 2022, het overleg met vicaris Paul Verbeek en bisdomeconoom Leo Blom van 3 januari 2023, en de parochiebestuursvergadering van 16 januari 2023, namelijk om te onderzoeken of het mogelijk is zowel de O.L.-Vrouwekerk als de Sint-Josephkerk te behouden voor de Sint-Norbertusparochie door deze te herontwikkelen op zulk een wijze dat, 1) de liturgische ruimte in het kerkgebouw wordt beperkt tot wat nodig is voor de geloofsgemeenschap; 2) de overige ruimte ter beschikking wordt gesteld aan derden voor een passende andere bestemming (cf. Analecta 2013, bijlage C); 3) het kerkgebouw als geheel voor de parochie financieel en gebouwzorgelijk toekomstbestendig wordt door huur of verkoop aan genoemde derden, steeds met inachtneming van de diocesane kwalitatieve en kwantitatieve bedingen; besluit het parochiebestuur hierbij tot instelling van twee tijdelijke herontwikkelingscommissies, één voor elk kerkgebouw.

Samenstelling
De commissies zullen bestaan uit tenminste drie leden, namelijk het lid van het parochiebestuur dat belast is met parochieontwikkeling; het lid van de parochiële gebouwencommissie belast met het beheer van het betreffende kerkgebouw; een derde persoon, gekozen door het bestuur op basis van zijn/haar aanvullende expertise op bestuurlijk, bouwkundig, planologisch, juridisch of financieel gebied. De voorzitter van de commissie wordt door de leden uit hun midden gekozen.
De commissies zijn gemachtigd aan het bestuur nog andere leden voor te dragen en/of vaste adviseurs in te schakelen, op basis van vrijwilligheid.

De herontwikkelingscommissie O.L.-Vrouwekerk zal bestaan uit:
1. Albert Kuipers
2. Joseph Dekkers
3. Ewald Sieben

De herontwikkelingscommissie Sint-Josephkerk zal bestaan uit:
1. Albert Kuipers
2. Rini van den Bogaard
3. Maarten Mallekoote

Mandaat
De commissies werken met mandaat van het parochiebestuur. Dit mandaat omvat elke vorm van verkenning en overleg met de gemeente, maatschappelijke instanties en particulieren om informatie in te winnen inzake de mogelijkheden van het medegebruik van de kerkgebouwen, de concrete belangstelling daarvoor te peilen en de voorwaarden daartoe nader uit te werken.
Bij elk contact moet duidelijk zijn dat het om een verkennende fase van herontwikkeling gaat. Het mandaat strekt zich dus niet uit tot het doen van concrete toezeggingen, die immers pas mogelijk zijn na een besluit van het bestuur en zo nodig met toestemming van het bisdom. Verplichtingen mogen slechts worden aangegaan in de mate dat zij de verkenning als zodanig dienen, binnen de kaders gesteld door het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie wat betreft vertegenwoordiging, beheer en rekenplicht (cf. art. 49, 51, 53, 57).

Opdracht
De commissies onderzoeken:
- de mogelijkheden van passend medegebruik van het kerkgebouw;
- de plaats hierbij van respectievelijk het klooster en de pastorie;
- de partijen die voor dit medegebruik in aanmerking kunnen komen;
- de financiële, juridische en andere voorwaarden hiertoe;
- de tijdslijn en het stappenplan om tot het gewenste medegebruik te komen.
De commissies stemmen hun communicatie met de parochie als geheel en met de buitenwereld op grote lijnen af met het lid van het parochiebestuur dat belast is met communicatie of bij ontstentenis van deze met de (vice)voorzitter van het parochiebestuur.

Rapportage, onderling overleg en communicatie
Terugkoppeling aan het parochiebestuur geschiedt schriftelijk, eens per maand en verder zo vaak als de commissies dit nodig achten. Binnen het parochiebestuur rapporteert het bestuurslid parochieontwikkeling over de voortgang van de verkenning.
Overleg tussen de commissies vindt plaats naar eigen inzicht en behoefte. De commissieleden nemen in elk geval deel aan de kwartaalvergadering van de gebouwencommissie.
Communicatie met de parochie als geheel en met de buitenwereld, met name de media, geschiedt altijd via het lid van het parochiebestuur dat belast is met communicatie of bij ontstentenis van deze via de (vice)voorzitter van het parochiebestuur, na afstemming met de commissies.

Tijdspad
De commissies zullen ernaar streven hun werkzaamheden vóór het einde van dit kalenderjaar 2023 te voltooien, waarna de commissie worden ontbonden.

Aldus gegeven te Roosendaal op 13 februari 2023,

namens het parochiebestuur:

Marc Lindeijer SJ            Kees Maas
pastoor-voorzitter            vicevoorzitter

Hans Steinebach
secretaris

designed by PJM Rademakers