Vorige week verspreidde het bisdomkantoor onder zijn medewerkers en onder de medewerkers in het pastoraat in het bisdom het volgende bericht:PASTOOR.jpg

VICARIS-GENERAAL KIEST VOOR PAROCHIE

Bisschop Liesen van Breda heeft per 1 augustus 2022 eervol ontslag verleend aan vicaris-generaal pater Marc Lindeijer SJ. Pater Lindeijer heeft gevraagd om meer tijd te krijgen voor de Sint Norbertusparochie in Roosendaal, waar hij sinds vorig jaar halftijds pastoor is. Hij wil de missionarissen van het Goddelijk Woord, aan wie de parochie in 2023 volledig zal worden toevertrouwd, helpen om de overgang te maken naar een meer missionaire vorm van kerkzijn.

“Mijn aandacht was te veel verdeeld tussen Breda en Roosendaal”, zegt Lindeijer, “en dat begon ook fysiek te wegen. Ik hoop dat ik nu wat meer rust krijg en zo meer betrokken kan zijn op de parochie en de parochianen. Zij hebben mij in hun hart gesloten en verdienen mijn onverdeelde aandacht.” Om die reden legt Lindeijer tevens zijn taak als staflid bij de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk neer. Het kleine aantal van zeven seminaristen in het nieuwe jaar maakt een kleinere staf ook mogelijk.

Bisschop Liesen betreurt het zeer dat hij zijn vicaris-generaal verliest, maar kan zich helemaal vinden in diens keuze voor de parochie. Hij bedankt pater Lindeijer voor de bewezen diensten in de afgelopen twee jaar, met name op het gebied van de missionaire kerk en van de synodale weg. Hij bedankt ook de jezuïetenorde waarvan Lindeijer lid is, die ondanks de eigen krapte aan mensen zo’n bekwame persoon ter beschikking van het bisdom Breda heeft gesteld.

WAT BETEKENT DAT VOOR DE PAROCHIE?

Sommige parochianen reageerden enthousiast: de pastoor gaat voltijds bij ons werken!
Anderen waren wat bezorgd: kunnen we dat wel betalen, nog een half salaris?
En hoe gaat dat dan precies, de overgang naar de paters?
Laat me u geruststellen (en teleurstellen): ik blijf formeel halftijds in de Sint-Norbertusparochie werken, zonder loonsverhoging, maar ga Pro Deo meer doen wat ik graag doe, namelijk… in de parochie werken.

Voor een stuk zal dat nodig zijn, zeker als kapelaan Antony in oktober voor drie maanden op groot verlof naar India gaat, maar ook voor enkele grote dossiers, zoals de gebouwenkwestie, die ik graag goed op de rails heb voordat ik in september 2023 afscheid neem (blijft u ondertussen meezoeken naar een penningmeester?). Anderzijds zal de jezuïetenorde, waar ik lid van ben, een beroep op me doen om eens per maand een weekend te assisteren in onze kerk in Amsterdam. En ten slotte hoop ik weer wat tijd te hebben voor de studie, met name de biografie van de stichteres van de Zusters van Charitas, kortom zaken die me minder afleiden en belasten dan de zware taak van vicaris-generaal. Ik hoop dat sommigen van u nu wat minder bezorgd zijn én anderen nog steeds een beetje enthousiast!

Pastoor Marc Lindeijer SJ

designed by PJM Rademakers