Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de parochiële caritasinstelling Sint Norbertus over het jaar 2019 weergegeven

Inkomsten

Opbrengsten collectes  €  3.353,00
Rente-opbrengsten en legaten  €  3.515,00
Diverse inkomsten  €  1.118,00
Onttrekking aan reserves  €     924,00
Totaal    € 8.910.00

Uitgaven

Miva  €     334,00
Maatschappelijke activiteiten  €     498,00
Landelijke organisaties  €     684,00
Zieken en ouderen  €     450,00
Nederlandse Missionarissen  €     528,00
Administratiekosten-abonnementen
-bankkosten
 €     121,00
Hulp 3e wereld  €     102,00
Raad voor de Diaconie Bisdom Breda  €  3.213,00
Parochiële activiteiten/diaconale groepen  €   638,000
Bestuurskosten-werkmateriaal-voorlichting  €     352,00
Voedselbank  €   1500,00
Diverse  €     490,00
Totaal   € 8.910,00

Daarnaast is uit een apart fonds de volgende uitgave gedaan:

Hulp aan personen/gezinnen                           € 6.112,00

Langs deze weg wil het bestuur van onze caritasinstelling iedereen die op welke manier dan ook een financiële bijdrage heeft gegeven om het werk van caritas mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Zonder Uw steun is ons werk onmogelijk.    

designed by PJM Rademakers