Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de parochiële caritasinstelling Sint Norbertus over het jaar 2021 weergegeven

Inkomsten

Opbrengsten collectes  €     3.698
Rente - opbrengsten en legaten  €     2.625
Diverse inkomsten  €     1.018
Onttrekking aan reserves  €     3.881
Totaal    €  11.222

Uitgaven

Zieken en ouderen  €        519
Wij willen delen  €     2.212
Zondag van de Diaconie  €        306
Rozenactie €          75
Nederlandse Missionarissen  €        497
Vastenmaaltijd  €          72
Wereldmissiedag  €        282
MIVA  €        493
Adventsactie  €        353
Hospice €        253
Sant'Egidio €        490
Stichting Jarige Job  €        384
Voedselbank  €     1.048
Raad voor de Diaconie Bisdom Breda  €     3.195
Diverse  €        423
Bestuurskosten  €        463
Voorlichting / materiaal  €          28
Bankkosten €        129
Totaal   €  11.222

Daarnaast is uit een apart fonds de volgende uitgave gedaan:

Hulp aan personen/gezinnen                             € 2.625,00

Langs deze weg wil het bestuur van onze caritasinstelling iedereen die op welke manier dan ook een financiële bijdrage heeft gegeven om het werk van caritas mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Zonder Uw steun is ons werk onmogelijk.    

designed by PJM Rademakers