Bestuur

De caritasinstelling is werkzaam binnen de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.
Het bestuur bestond op 1 januari 2017 uit: Ad Buijs, secretaris en waarnemend voorzitter – Ad van Gorp, penningmeester - Tiny Brouwers-Braat, contactpersoon voor de diaconale werkgroepen – Hans van Nispen, lid en Frank de Bruijn, lid.
De heer Jan van Oers is als adviseur aan caritas verbonden.
Ad van Gorp en Jan van Oers behartigen en beheren het Emmaus-hulpfonds en hebben bij elke vergadering verslag uitgebracht.
De heer Jos de Bruijn ( voormalig bestuurslid) blijft assisteren bij de actie met betrekking tot het verstrekken van extra goederen aan de mensen die deels afhankelijk zijn van de voedselbank. Deze actie is samen met de Protestantse Gemeente Roosendaal (PGR).

Bestuur

Het bestuur per 1 januari bestaat uit: Mevr. Tiny Brouwers en de heren Hans van Nispen, Ad van Gorp, Frank de Bruijn, Hans Kerkhoven en Ad Buijs.
De heer Jan van Oers is adviseur en blijft actief als medebeheerder van het Emmaus-fonds.
Daarnaast blijft de heer Jos de Bruijn assisteren bij de uitgifte van de extra artikelen die samen met de PGR vier keer per jaar verstrekt worden aan mensen van de voedselbank.
De caritasinstelling is werkzaam binnen de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.

6-7 januari De Roselinde

Is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten. Het biedt, laagdrempelige ondersteuning. Het aanbod van het Inloophuis wordt met name bepaald door de vraag vanuit de mensen zelf. Hun signalen komen terecht bij de vrijwilligers die het huis runnen. Deze vrijwilligers worden gesteund door de coördinator. Vrijwilligers werken als gastheer en gastvrouw, zij begeleiden activiteiten en zijn het centrale punt in de organisatie.

adventsactieDe parochiële werkgroep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede verzorgt in de Adventtijd en in de Veertigdagentijd acties om parochianen in onze omgeving te betrekken bij noden en mogelijkheden van mensen verder weg. Ze sluit daarbij aan bij de Bisschoppelijke Advent en Vastenactie.vastenactie
In de veertigdagentijd wordt er een vastenestafette georganiseerd, waar de idealen van het vasten (komen tot gebed en tot gerechtigheid) gezicht krijgen. In deze tijd van het jaar is er ook een collecte voor de Vastenactie. Ook in de Advent worden financiën verzameld voor een goed doel.

 

R.K. Parochiële Caritasinstelling Sint Norbertus

De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
In 34 Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te blijven bij de noden in de samenleving.

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75

vincentiusvereniging-rDe Vincentius vereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. We zijn voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Vincentiusvereniging de situatie van de mensen structureel te verbeteren.

Lokaal, landelijk en internationaal werken we nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven; in anderen herkennen we onze drijfveren en wijze van hulp bieden. We steunen derhalve projecten waar ook ter wereld. De Vincentiusvereniging maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul die actief is in 132 landen over de hele wereld met bijna een miljoen leden.

De Vincentiusvereniging is geworteld in de christelijke traditie. Zij bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

Contact:
secretaris van de Vincentiusvereniging Roosendaal
Ad van Gorp

Email Ad van Gorp

werderzijd1

Diaconie en Caritas, over wederzijdse hulp

Diaconie is de zorg van mensen aan anderen, binnen de eigen kring en daarbuiten, zelfs wereldwijd. Het gaat om hulp en ondersteuning die vanuit gelovige inspiratie wordt geboden. Het woord betekent letterlijk: dienst, zorg, hulp, dienstbaarheid. Als gelovigen weten wij ons geroepen mee te werken aan het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en groepen mensen. Waar mogelijk werken we met anderen samen voor het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.

Het doel van de Katholieke Actie is het verzorgen van attenties bij eerste communie, vormsel, huwelijk en jubilea in het noordoostelijk deel van Roosendaal (parochiekern Emmaüs). De werkgroep probeert mensen te betrekken bij de noden en problemen in de samenleving o.a. door huis-aan-huis acties tijdens de advent en de veertigdagentijd.

De kleding wordt ingezameld voor Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood. sams kledingactie logo1De kleren worden vervolgens verkocht aan kledingsorteerders. Deze sorteren de kleding en verkopen die aan afnemers. Winterkleding wordt voornamelijk in Oost-Europa afgezet, zomerkleding in Afrika.

Ze worden daar voor kleine prijzen verkocht, bijvoorbeeld op markten. Men kiest er niet voor om de kleren gratis weg te geven, want dat is slecht voor de eigen economie en dan komt men daar nooit op eigen benen te staan. Bij rampen ligt dat natuurlijk anders, dan kunnen rechtstreeks spullen geleverd worden aan hulporganisaties.

In de O.L.Vrouwekerk wordt het hele jaar door kleding ingezameld.legerdesheils

In eerste instantie wordt aan gezinnen die dat nodig hebben de gelegenheid geboden om te zien of er iets voor hen bij is of de kleding wordt gebracht bij gezinnen die via allerlei hulpinstanties bij ons bekend zijn en er om gevraagd hebben.

De Diaconie in ons Bisdom, maar ook in onze parochie staat centraal in deroos vieringen op 3 juni 2018 aanstaande.
Ook onze eigen parochiële Caritas wil op deze zondag extra invulling geven aan de Diaconie, maar legt de nadruk op “dichtbij”.

In elke kerk van de parochie staat een mand met een opschrift “Wij willen delen”.caritas 1
Kerkgangers worden uitgenodigd om in die mand een houdbaar levensmiddel ( of ander product ) achter te laten waarmee gezinnen kunnen worden ondersteund. Vrijwilligers van de parochie brengen de gaven van kerkgangers als een ondersteuningspakket naar gezinnen die moeilijk rond kunnen komen.
Dit gebeurt in samenspraak met Caritas.

Vanaf november 2009 kent de parochie een groep parochianen en andere mensen die zich inzetten voor mensen ‘wiens leven dreigt te verschralen.’ Voor haar activiteiten zocht zij een basis en vond die bij de Sant’Egidio beweging in de aandacht voor vriendschap, gebed en gemeenschap.

Op dit fundament bouwden zij haar activiteiten uit zoals: maatjescontacten met senioren, een School van Vrede met opvang voor kinderen en huiswerkbegeleiding en Een andere kerst. Maandelijks komt men op de derde donderdag in de Onze Lieve Vrouwekerk bijeen voor gebed met aansluitend een broodmaaltijd en gesprek.

Per september 2017 is de gemeenschap officieel deel geworden van de Sant’Egidiobeweging wereldwijd.

Meer informatie hierover vindt u op de volgende plaatsen:
- Gemeenschap van Sant’Egidio Roosendaal (sint-norbertusparochie.nl –
onder subtitel diaconie)
- Nederland (santegidio.nl)
- Sant’Egidio België (santegidio.be)

Gemeenschap van SantEgidio Roosendaal

In de advent en in de veertigdagentijd wordt in de parochiezaal van de Moeder Godskerk een eenvoudige maaltijd aangeboden. Het gaat om een aanbod van ontmoeting en gemeenschapsvorming, niet alleen fijn voor mensen die alleengaande zijn, maar ook genoeglijk voor ieder die het fijn vindt om met een grotere groep mensen te dineren en te spreken. Het gaat ook om een stukje bewustwording: bijdragen van de disgenoten worden benut voor het doel van de vastenactie of voor een ander diaconaal doel.
Een groep vrijwilligers van de Moeder Godskerk verzorgt deze activiteit (tafels dekken, pannenkoeken bakken, soep koken, opdienen, afruimen en opruimen). Misschien vindt u het wel fijn om daarbij te helpen!

Meldt u bij de parochiekern Moeder Gods (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De maaltijden worden aangeboden op de woensdagen in vastentijd en adventtijd, van 17.30 uur tot 18.30 uur. Welkom!

In elk deel van de Sint Norbertusparochie onderhouden werkgroepen contact met mensen op leeftijd en organiseren zij activiteiten. De seniorenmiddagen in de stille zomertijd, in de maanden juni, juli en augustus, zijn daar een goed voorbeeld van. Meer informatie vindt u op de website onder de kalender.
In maart vindt er een Franciscusdag plaats, een dag van bezinning, ontmoeting en ontspanning voor ouderen en mensen die meer aan huis gebonden zijn. De Franciscusdag wordt gehouden in de St Josephkerk en in Keijenburg.

In Roosendaal Noord-Oost zijn er eigen activiteiten. Meer informatie over deze activiteiten vindt u hier.

Er is ook een project seniorenpastoraat in Roosendaal Zuid. Meer informatie vindt u hier

Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de caritasinstelling Roosendaal en Nispen over het jaar 2016 weergegeven.

Inkomsten

Opbrengsten collectes 6.314,00
Rente-opbrengsten en legaten 5.763,00
Diverse inkomsten 1.824,00
Onttrekking aan reserves 1.315,00
Totaal € 15.216,00

designed by PJM Rademakers