De geboorte van een kindje is een indrukwekkende gebeurtenis. Lang hebben ouders uitgezien naar de komst van hun kindje. Nu het geboren is wordt het met liefde opgenomen in hun gezin en in hun families. De bijzondere ervaringen van zwangerschap en bevalling roepen op hoe bijzonder ons leven is, hoe kostbaar en wonderlijk. Bijna als vanzelf roept de geboorte van een kindje de vraag op naar de betekenis van het leven, de vraag "waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe", de vraag naar God.

Niet alleen in de kring van familieleden en vrienden is het nieuwe kindje welkom, ook in de gemeenschap van gelovige mensen. Door het sacrament van de doop wordt een kind (of een volwassene) opgenomen in de gemeenschap rond Jezus Christus.
Hieronder kun je lezen hoe doopvieringen en voorbereidingen op de doop in de Sint Norbertusparochie (Roosendaal en Nispen) gestalte krijgen.

De doopviering, waar?

Voor de doop kun je kiezen voor een van de volgende locaties in de Sint Norbertusparochie ongeacht in welk deel van Roosendaal je woonachtig ben:

  • de Moeder Godskerk in de Kennedylaan
  • de H. Maria Hemelvaartkerk in Nispen
  • de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade
  • De St Josephkerk in de Sint Josephstraat
  • de Mariagaard Kapel in de Nieuwstraat

Adres en historie vind je ook op bij het onderwerp 'kerken'.

De doopviering, wanneer?

De doop vindt in de regel plaats op de zondag, vroeg in de middag. Afhankelijk van de aanmeldingen worden er één of twee kindjes gedoopt in de viering. Er is een rooster waarop te vinden is op welke dagen en in welke kerken de doop plaatsvindt.

Soms kunnen kinderen worden gedoopt tijdens de gewone zondagsviering of in een gezinsviering. En in bijzondere situaties kan van het rooster worden afgeweken.
Voor de doop wordt gebruik gemaakt van een boekje dat de parochie heeft, of door een boekje dat door de ouders, in samenspraak met de doopwerkgroep, wordt gemaakt.

De voorbereiding op de doop.

Er zijn enkele bijeenkomsten waar je samenkomt met andere ouders om stil te staan bij geboorte en doop. Ouders van de dopelingen nemen deel aan twee (eventueel drie) voorbereidende bijeenkomsten.

De voorbereidingsavonden vinden plaats in de pastorie van de Moeder Godskerk, ingang zijde Kennedylaan 73.

De eerste bijeenkomst gaat vooral over de gelovige duiding van het leven en van nieuw leven. Aan deze avond nemen alle ouders deel die in de Sint Norbertusparochie een kindje laten dopen. Deze avond vindt plaats ongeveer zes weken voor de doop van het kind (vaste avond in de maand: laatste dinsdag). De avond wordt verzorgd door pastor Els Ettes en leden van de parochiële doopwerkgroep.

Op de tweede avond maken de ouders kennis met de pasto(o)r die de doop zal verzorgen. Met hem wordt gesproken over de liturgie van de doop, over de betekenis van de rituelen die worden gebruikt en over de betekenis van sacramenten in de Kerk. Ook allerlei praktische zaken m.b.t. de doopviering komen aan de orde. De tweede avond vindt ongeveer vier weken voor de doop plaats, op donderdagavond.

Wanneer ouders een persoonlijk boekje voor de doopviering willen maken, volgt een derde voorbereidende avond (ook op donderdag). Hiervoor wordt dan op de tweede voorbereidingsavond een map met voorbeeldteksten aangereikt.

Op het rooster voor de doopvieringen is te vinden wanneer de doopvoorbereidingen plaatsvinden.

Wat gebeurt er in de doopviering?

Een doopviering heeft een vaste opbouw die wij hier kort beschrijven. De viering van het doopsel begint met het ontvangen van de dopeling(en) en vragen aan de ouders (als kleine kinderen worden gedoopt) of aan de volwassen dopeling zelf.

Daarna wordt gelezen uit de heilige Schrift en volgt een korte overweging.

Na het bidden van de voorbede en het aanroepen van de heiligen, wordt het gebed tegen het kwaad gebeden met handoplegging.

Het water wordt gezegend en de geloofsbelijdenis wordt uitgesproken.

Dan wordt de dopeling gedoopt met water, terwijl gezegd wordt: ‘Ik doop jou in de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest’.
Na het doopsel volgt de zalving met chrisma op het voorhoofd. Een wit doopkleed wordt eventueel om de schouder(s) van de dopeling gelegd.
Een doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars en overhandigd aan de dopeling. Bij kleine dopelingen worden vervolgens de oren en de mond aangeraakt: ‘dat je spoedig Gods woord kunt verstaan en je geloof kunt belijden’.

Aan het einde wordt het Onze Vader gebeden en volgt de zegen.

Eventueel wordt tot slot een kaarsje bij Maria ontstoken gevolgd door het Wees Gegroet.

Aanmelding en vragen.

Voor vragen met betrekking tot de doop en voor de aanmelding van een doop:
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op woendag of donderdag morgen tussen 10.00 en 11.30 uur bij het secretariaat van de Moeder Gods, tel. 0165 - 53 37 86.

Vragen kun je ook doorgeven via de secretariaten van de kerken (zie contact), zij geven je vraag door aan de doopcontactpersonen die je zullen terugbellen of via de mail contact met je zoeken.

In samenspraak met de doopcontactpersonen worden datum en tijdstip voor de doop bepaald. Vervolgens krijg je een aanmeldformulier toegestuurd, waarop je nadere gegevens van je kindje en van jullie gezin kunt invullen.

Leden adminstratie en inschrijving in doopboek.

Je wordt lid van de parochie. De namen van ouders, peetouders en kindje worden opgeschreven in het doopboek van de parochie.

Wanneer je kindje wordt gedoopt wordt haar of zijn naam, met de namen van de ouders en peetouders, opgeschreven in het doopboek van de parochie. Door je kindje te laten dopen wordt het ook lid van de parochie. We nemen de gegevens ook op in de ledenadministratie van de parochie.

Financiën en parochiebijdrage.

Als je je kindje wilt laten dopen gaan we ervan uit dat je doet vanuit betrokkenheid bij de parochie en bij de kerk.

Als je je kindje wilt laten dopen gaan we ervan uit dat je doet vanuit betrokkenheid bij de parochie en bij de kerk. Die betrokkenheid kan op allerlei manieren blijken: door deel te aan vieringen, door op de hoogte te blijven van wat er in de parochie gebeurt (via parochieblad of website), door mee te doen aan werkgroepen of gespreksgroepen, en door deel te nemen aan de parochiebijdrage. Via jaarlijkse bijdrage aan de parochiebijdrage of kerkbalans maken parochianen het mogelijk dat de parochie kan functioneren.
Wanneer je deelneemt aan de parochiebijdrage zijn er geen kosten voor doop (of eerste communie of vormsel). Mocht je (nog) geen lid zijn van de parochiebijdrage, dan gaan we ervan uit dat je dat wordt, of dat je dat voor één jaar wordt.
Nadere informatie over de parochiebijdrage en de financiën van de parochie vind je hier.

Doop en Eerste Communie.

Soms willen kinderen de communie doen terwijl zij nog niet gedoopt zijn.

Om de Eerste Heilige Communie te doen is het nodig dat kinderen gedoopt zijn. Soms willen kinderen de communie doen terwijl ze nog niet gedoopt zijn. De doop kan dan in de voorbereiding op de eerste communie gestalte krijgen. Beter is het als de doop ruim voor de Eerste Communie plaats vindt, bijvoorbeeld als uw kind nog in groep 3 zit. Bespreek dit met de pastor die verantwoordelijk is voor de doop of voor de Eerste Heilige Communie.

Veel gestelde vragen.

Je hebt nog vragen. Kijk eens op deze pagina of je vraag al beantwoord kan worden. Bel anders op donderdag naar een van de twee secretariaten.

Je denkt eraan je kind te laten dopen, maar hebt nog veel vragen over het ouderschap, de leeftijd van de dopeling, inschrijving en voorbereiding, peter of meter, de viering en het feest. Geen nood: hier volgen de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Ze zijn verdeeld in de volgende onderwerpen:

Ouders: wat is onze rol
Op welk leeftijd?
Inschrijving en voorbereiding.
Peter of meter.
De viering.
Het feest.
Veel gestelde vragen worden hier kort beantwoord.

A. Ouders: wat is onze rol?

1. Wat beloven we als we ons kind laten dopen?

Als je je kindje laat dopen doe je dat niet zomaar. Je wilt dat je kind de kans krijgt een gelovig mens te worden. Wie zijn kind laat dopen, verbindt zich ertoe om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het kind over God te vertellen, samen te bidden, in contact te brengen met de parochie, regelmatig een viering bij te wonen, in te schrijven voor de sacramentscatechese, het kind godsdienstles te laten volgen.

2. Kan ons kind gedoopt worden als wij niet gedoopt zijn?

Ja, ieder kind heeft het recht gedoopt te worden ook als één van de ouders of beide niet gedoopt zijn. Daarbij mag je overigens niet vergeten wat we in antwoord op de vorige vraag zeiden: je neemt wel de verantwoordelijkheid op je om het kind de kans te bieden voor het geloof te kiezen.

3. Kunnen we ons kind laten dopen ook al gaan we niet naar de kerk?

De doop gaat in de eerste plaats het kind aan. Dus kun je je kind laten dopen ook al ga je zelf niet (regelmatig) naar de kerk. Toch is het zinvol om de doop van je kind eens na te denken over je eigen band met de gemeenschap van de gelovigen.

4. En wat als we niet zo zeker zijn van ons geloof?

De kerk is blij met iedere vraag om een kind te laten dopen. Ook in kerkgemeenschap zijn wij zoekende mensen die graag met jou die zoektocht en antwoorden erop delen. De doopvoorbereiding is geen examen dat je moet afleggen. Je kunt er met al je vragen terecht, ook met je twijfels en kritiek. Er wordt je niets opgelegd, wel word je gevraagd om je kind in zijn gelovige zoektocht te begeleiden of te laten begeleiden.

5. En als één van ons de doop niet wenst voor ons kind?

Een lastige vraag. Als je christelijk bent getrouwd, heb je beloofd je kind christelijk op te voeden. Daar hoort de doop bij. Het is dan goed hier eens met elkaar over te praten. Hoe dan ook volstaat voor de doop de vraag van één van de ouders, op voorwaarde dat de andere ouder zich er niet tegen verzet. Uiteraard mag dat geen aanleiding vormen tot een crisis in jullie relatie. In dat geval is het beter de doop uit te stellen.

6. Als ons kind wordt gedoopt, kunnen wij dan meteen ook gedoopt worden?

Dat kan, maar het is dan gewenst dat je eerst de voorbereidingstijd - catechemunaat genoemd - doorloopt.

7. Kan ons kind later voor de Kerk trouwen als het niet is gedoopt?

Ja, als de andere persoon gedoopt is en wil huwen voor de Kerk. Je hoeft je kind dus niet om die reden te laten dopen. Wanneer je kind later christelijk wil huwen (of zijn eerste communie doen of het vormsel ontvangen) kan het zich dan laten dopen.

8. Kan ons kind worden gedoopt als wij niet zijn getrouwd?

Jazeker, maar ook hier geldt de voorwaarde dat je je tot taak stelt om je kind alle mogelijkheden tot geloofsopvoeding te bieden. Het is ook een gelegenheid om te overwegen of je zelf niet christelijk kunt huwen.

9. En wat als we aan het scheiden zijn?

Op zich is dat geen beletsel voor de doop van het kind. Het brengt natuurlijk wel spanning teweeg. Je kunt je kind laten dopen als de andere ouder geen bezwaar maakt. Bij 
co-ouderschap is het goed als beide ouders bij de doopvoorbereiding worden betrokken.

10. Kunnen wij een geadopteerd kind laten dopen dat misschien al werd gedoopt?

De doop is een eenmalig sacrament, je kunt het geen tweede keer ontvangen. Toch gebeurt het bij geadopteerde kinderen vaak dat de ouders niet weten of het kind al dan niet is gedoopt. In dat geval vindt een doop onder voorwaarden plaats. Dat is voor de ouders een gelegenheid om voor een gelovige opvoeding voor het kind te kiezen. Een suggestie is te wachten tot het kind wat ouder is, rond de tien jaar bijvoorbeeld, zodat het een bewuste stap kan doen.

11. Moet een kind dat werd gedoopt in een andere christelijke kerk opnieuw worden gedoopt?

Nee. Alle christelijke kerken erkennen elkaars doop. Anders ligt het wanneer de doop in een sekte plaatsvond.

12. Kunnen grootouders hun kleinkind laten dopen?

Onder normale omstandigheden niet. De ouders zijn de enige verantwoordelijken voor de aanvraag van de doop. Grootouders kunnen natuurlijk over God en Jezus met de kinderen praten en met hen bidden. Maar hoe graag ze soms ook zouden willen dat hun kleinkind wordt gedoopt, ze mogen dat niet in de plaats van de ouders doen, tenzij ze voogd zijn.

13. Wat is een geheime doop?

Dat is een doop die in het geheim wordt toegediend. Dat kan bijvoorbeeld in een land waar christenen worden vervolgd, of in extreme gevallen van conflicten in de familie.

14. Kan ons kind tijdens onze huwelijksplechtigheid worden gedoopt?

Het gaat om twee verschillende sacramenten, die liturgisch ook niet zo goed bij elkaar passen, dus eigenlijk niet. Maar het is uiteraard wel mogelijk om wanneer dat goed wordt gemotiveerd, de doop aansluitend op het huwelijk te vieren.

B. Op welke leeftijd?

1. Op welke leeftijd moet je je kind laten dopen?

De Kerk nodigt de ouders uit om het kind te laten dopen gedurende het eerste levensjaar. Het is een manier om God te danken voor het nieuwe leven en voor zijn liefde voor elke mens.

2. Kunnen wij ons kind niet beter later zelf laten kiezen voor een geloof en eventueel een doop?

Dat beslis je uiteindelijk zelf. We kunnen je wel twee denksporen voorleggen die elkaar aanvullen. Ten eerste hebben jullie eerst aan je kind gevraagd of het wel geboren wilde worden in deze tijd, uit deze ouders, in dit land. Of wat er in zijn flesje moest? We nemen veel beslissingen in plaats van ons kind. Niet omdat we zijn vrijheid niet respecteren, wel om het te helpen groeien en groot te worden. Je neemt die beslissingen voor het welzijn van je kind. Een kindje laten dopen is van dezelfde orde: je wil het graag zien opgroeien in geloof als heilzame levensweg. Een tweede gedachtespoor: door zijn geboorte is je kind door God aanvaard en geliefd. Door het kindje te laten dopen geef je aan dat je dat erkent en er dankbaar voor bent. Het is een teken dat je met hem of haar mee wilt gaan op de tocht van het geloof, maar het neemt zijn of haar vrijheid om al dan niet te geloven niet weg.

3. Wat als ons kind zijn eerste communie wil ontvangen en nog niet is gedoopt?

In de meeste bisdommen wordt de eerste communie aangeboden aan kinderen van 7 of 8 jaar. Als je kind dat wilt of je wilt het zelf en het is nog niet gedoopt, dan moet dat nog gebeuren. Op die leeftijd krijgen kinderen een eigen voorbereiding. Het is voor jullie ook een kans om je eigen geloof of ongeloof te bevragen en met je kind het geloof te herontdekken. Omdat er meer en meer kinderen in die situatie verkeren, vinden er in de bisdommen steeds meer gestructureerde voorbereidingen plaats voor die kinderen catechumenaat, zie één van de volgende vragen) Het is ook een kans voor de parochie om het doopsel in al zijn kracht te ontdekken.

4. Is er een bijzondere doopvoorbereiding voor een (ouder) gehandicapt kind?

De doop van een gehandicapt kind vraagt om een eigen aanpak, afhankelijk van de aard van de handicap. Er zijn specifieke methodes die daarmee rekening houden. Vraag dat aan de verantwoordelijke in de parochie.

5. Kan een volwassene de doop vragen?

Jazeker. Er zijn zelfs meer en meer mensen die dat doen in Nederland en Vlaanderen meer dan duizend per jaar. Ze kiezen heel bewust voor het christen worden en vragen om het doopsel. Dat gebeurt in het zogenaamde catechumenaat.

6. Wat is het catechumenaat?

De voorbereidingstijd voor volwassenen die zich willen laten dopen. Er zijn vier etappes: de bekering, de aanmelding voor de doopvoorbereiding, de oproep van de bisschop en de eigenlijke doop in de paasnacht. Het catechumenaat drukt goed uit hoe de gelovige mens op weg wil gaan met Jezus en zo een nieuw leven wil ontdekken en binnengaan. Meer informatie over het catechumenaat vind je via de parochie of bisdom.

C. Inschrijving en voorbereiding

1. Hoe er aan beginnen?

Als je je kindje wil laten dopen, kun je je richten tot de secretariaten of tot de pastor. Telefoonnummers en e-mailadressen vind je op de site onder secretariaten.

In de Sint Norbertusparochie is een werkgroep actief die zich, samen met de pastors, bezighoudt met de doopcatechese. Zij zullen met jou contact opnemen en je verder helpen.

2. Is de voorbereiding verplicht?

Wat heet verplicht? Als je iets belangrijk vindt, wil je daar wel even bij stilstaan. De voorbereiding kan verschillen van parochie tot parochie, maar gebeurt meestal samen met andere echtparen die een kindje hebben gekregen. Dat schept een bijzondere band. Je kunt er je horizon verruimen en nieuwe vrienden maken. Het is ook begrijpelijk dat de kerkgemeenschap je graag wil leren kennen.

3. Wat moeten we precies doen en hoeveel tijd kost ons dat?

De doop vindt in de regel op een zondag(middag) plaats na de weekendviering of in een weekendviering zelf. Als voorbereiding op de doop brengen wij de ouders van dopelingen met elkaar in gesprek. Jullie worden daarvoor per brief uitgenodigd. We stellen het op prijs dat je het geboortekaartje meebrengt. Ook peetoom of peettante is welkom. Het gesprek wordt geleid door leden van de doopgroep. In dat gesprek gaat het over de geboorte van jullie kind, over religieuze ervaring, over de betekenis van de doop, over de vraag hoe je geloof kunt doorgeven aan je kind. Na dat gesprek zullen jullie ook kennis maken met de pastor die de doop verzorgt. Dit gebeurt in een tweede voorbereidende avond. Als je een eigen viering gaat maken gebeurt dat aan de hand van voorbeeldteksten. Het maken van een eigen boekje gebeurt in een derde voorbereidende avond.

4. Worden alle voornamen aanvaard?

Een naam geven is niet neutraal. Mensen hechten steeds meer belang aan de naam en de betekenis ervan. In de Kerk is dat steeds een gebruik geweest. De naam werd er verbonden met een heilige (de zogenaamde patroonheilige). Als je christen wordt, treed je immers binnen in de grote familie van christenen. In het Engels heet een voornaam trouwens nog steeds 'Christian name'. Daarom is het wel een mooi symbool als het kind een naam draagt uit die familie. Als de naam die je op het gemeentehuis hebt aangegeven niet een dergelijke naam is, dan kun je een tweede naam - een doopnaam - kiezen. Overigens zijn meerdere doopnamen mogelijk. In ieder geval wordt het kind gedoopt met de naam die je zelf gekozen hebt.

D. Peter en meter

1. Wie kun je het best kiezen?

Er zijn weinig beperkingen bij het kiezen van een peter en een meter: ze moeten minimaal 16 jaar zijn en katholiek gedoopt. Het is noodzakelijk iemand te vragen die betrokken is bij het geloof en het kind ook wil ondersteunen in zijn geloofsweg. Overigens hoef je geen peter én meter te nemen, één peter of meter volstaat.

2. Waartoe engageren ze zich als het peter- of meterschap aanvaarden?

De meter en de peter zijn meer dan slechts getuigen van de doop. Ze vertegenwoordigen de kerkgemeenschap. Ze zullen ook aanwezig zijn bij de grote stappen die het kind in zijn geloof zal zetten: eerste communie, vormsel, enzovoort.

3. Moeten ze gedoopt zijn?

Minstens één van de twee wel, aangezien je maar één peter of meter nodig hebt. Als één van beide niet gedoopt is, mag die het register niet tekenen, maar wel peter of meter genoemd worden. Christenen die gescheiden zijn en hertrouwd en die gelovig zijn, mogen ook peter en meter zijn.

4. Moeten zij de voorbereiding ook volgen?

Neen, zij zijn daar niet toe verplicht. Zij zijn uiteraard wel van harte welkom. Misschien is het voor hen ook een mooie kans om hun geloof te herontdekken.

5. Hoeveel meters en peters mogen er zijn?

Zoals gezegd is één peter of meter voldoende. Indien je goede redenen hebt om meerdere mensen te vragen, overleg dat dan met de verantwoordelijke van de parochie.

E. De viering

1. Wordt ons kind samen met andere kinderen gedoopt?

In principe worden er meerdere kinderen in één viering gedoopt. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen voor de doop. Dat betekent niet dat er geen individuele aandacht voor jullie kind is.

2. Heeft de doop tijdens een eucharistie plaats?

Bij een kinderdoop gebeurt dat niet zo vaak, maar het kan wel. Kinderen die op latere leeftijd worden gedoopt omdat ze hun eerste communie willen doen, kunnen worden gedoopt tijdens de eucharistieviering. Adolescenten en volwassenen die worden gedoopt, ontvangen het doopsel tijdens de paasnacht en krijgen daarna onmiddellijk het vormsel en de eerste communie.

3. Kunnen de kleine dopelingen al direct de communie ontvangen en het vormsel krijgen?

Bij het begin van het christendom, toen de volwassenendoop de regel was, werden de drie sacramenten tegelijk toegediend. Zij werden dan ook initiatiesacramenten genoemd, sacramenten van inwijding in het goddelijk leven. Door de kinderdoop is die opeenvolging niet meer direct. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen wel het doopsel en de eerste communie samen ontvangen, en adolescenten en volwassenen de drie samen.

4. Kunnen we aan een bevriende priester of andere bedienaar vragen ons kind te dopen?

a dat kan. Je moet dat wel overleggen met de pastor van je parochie.

5. Mogen we de teksten voor het doopsel zelf kiezen?

Als je zelf een bokje wilt maken krijg je een selectie van teksten aangereikt waaruit je kunt kiezen. Als je hier vragen bij hebt: praat erover met de bedienaar.

6. Mogen wij ons kind thuis laten dopen?

In principe wordt het kind in de kerk gedoopt, omdat het zo duidelijk wordt dat het opgenomen wordt in een gemeenschap. In uitzonderlijke gevallen is een huisdoop mogelijk, bv. bij ziekte. Overleg met de verantwoordelijke van de parochie.

F. Het feest

1. Kan de doop een gelegenheid zijn om een feest te organiseren?

Natuurlijk! Naar aanleiding van de doop kun je met je familie en vrienden de 'dubbele geboorte' van je kind vieren: het wordt opgenomen in de familie en wordt ook lid van de grote familie van christenen.

2. Is er een passend geschenk voor de kerkelijke viering? Wat is een scapulier?

Niets is verplicht, maar in sommige streken zijn er wel oude gebruiken. Vroeger gaven peter en meter een medaille of scapuliermedaille met de afbeelding van Maria of de patroonheilige. Tijdens de doopviering kan die worden gezegend. Uiteraard zijn ook andere zinvolle cadeaus mogelijk die het kind later aan zijn doop zullen herinneren. Bijvoorbeeld een kinderbijbel of een gebedenboekje. Het kan ook heel leuk zijn een doopalbum aan te leggen met foto's van die dag, met de doopakte, met de doopviering of gewoon op de dag van het doopsel de zogenaamde 'babyborrel' te drinken.

3. Waar komt het gebruik vandaan van de suikerbonen (Vlaanderen) of beschuit met muisjes (Nederland)?

Het gebruik om suikerbonen - noten of chocolade in suikerglazuur - aan te bieden bij de geboorte is al heel oud en stamt wellicht van de oude Grieken. Het hoort bij de geboorte, maar omdat de doop hier vroeger vrijwel onmiddellijk op volgde, werd het ook een doopgeschenk. Beschuit met muisjes is een Hollandse gewoonte, die waarschijnlijk in de 17de eeuw ontstond. Op een beschuit werd gekleurde anijs gestrooid: roze voor een meisje en witte, nu blauwe, voor een jongetje Beide zijn mooie tradities en ze kunnen, wanneer er al andere kinderen zijn, het doopsel voor hen een speciale kleur geven.

Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Opnieuw geboren. Je kind laten dopen? ISBN 90 85281 504 zie ook www.halewijn.info

designed by PJM Rademakers