Afgelopen zomer is door pastoraal team en parochiebestuur gezamenlijk gekozen voor een andere parochiestructuur waarbij niet meer gedacht en gewerkt wordt vanuit parochiekernen, maar vanuit de inhoud van de taken die er allemaal te vervullen zijn. Zeven pijlers zijn daarin leidend: liturgie, catechese, diaconie, communicatie, gebouwen, administratie en financiën.

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, verplicht aan gebruikers van deze website mee te delen dat wij cookies gebruiken en wat wij met de verzamelde gegevens doen.

Daarnaast heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland regels opgesteld over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. klik hier

De webmaster is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

RK Sint-Norbertusparochie
Sint Josephstraat 2
4702 CW Roosendaal
0165 – 53 46 67

De webmaster is de door het bestuur van RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal benoemde beheerder, voor wat betreft de gegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld. Hij/zij is te bereiken via webmaster(a)sint-norbertusparochie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal verwerkt persoonsgegevens door het gebruik van deze website. De volgende gegevens worden verwerkt:
   - IP-adres
   - locatiegegevens
   - gegevens over de activiteiten op onze website
   - internetbrowser en apparaat type
met deze (persoons)gegevens worden bezoekersaantallen geregistreerd en het gedrag op de website geanalyseerd om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van "producten en diensten" af te stemmen op voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal bewaart persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal verstrekt geen persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De website van de RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Het opslaan van cookies kan voorkomen worden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bezoekers hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.
Daarnaast hebben ze het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal en hebben het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat men bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van betrokkene hebben geregistreerd, in een computerbestand naar betrokken of een ander, door betrokkene genoemde organisatie, te sturen.
Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar webmaster(a)sint-norbertusparochie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door betrokkene is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek . De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal wil er tevens op wijzen dat men de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via webmaster(a)sint-norbertusparochie.nl

* vervang (a) door @
dit is een anti-spam maatregel

Cookies in uw browser uitschakelen

Internet Explorer
   - Kies in het menu voor de optie 'Extra' (of 'Tools')
   - Vervolgens de optie 'Internet Opties' ('Internet Options')
   - Klik op het tabblad 'Privacy'
   - De instelling waarmee de meeste sites werken is Medium
   - Onder de knop Advanced kunt u de gedetailleerd opties zelf opgeven
Firefox
   - Kies in het menu voor de optie Extra (of Tools)
   - Daarna Opties (Options)
   - Klik op het tabblad Privacy
   - Onder de optie 'Geschiedenis' heeft u 3 mogelijkheden:
     1 'Geschiedenis onthouden'
         Cookies worden opgeslagen
     2 'Nooit geschiedenis onthouden'
        er worden geen cookies geaccepteerd
     3 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'
        hier kunt u 'Cookies van websites accepteren' aan- of uitzetten
Chrome
   - Klik op het gereedschap icoon
   - Kies voor Opties
   - Kies op het tabblad Geavanceerde opties voor Instellingen voor Inhoud
   - Maak uw keuze bij 'Cookies"
Safari (Mac)
   - Kies de optie 'Safari'in het menu
   - Kies de optie 'Voorkeuren'
   - Kies het tabblad 'Beveiliging'
   - Onder 'Accepteer Cookies' kunt u ze aan- of uitzetten

Privacy nog beter beschermen?

Wilt u uw privacy echt goed beschermen?
Zet Cookies en Javascript in uw browser uit, en werk vanachter een proxy.
Lees dan alle voorwaarden van websites zorgvuldig.

Het pastoraat in de parochie wordt verzorgd door het pastoraal team. De leden daarvan zijn benoemd door de bisschop van Breda. De teamleden hebben taken verdeeld, rekening houdend met ieders ambt (priester of pastoraal werk/st/er) en met ieders kunde, interesse en beschikbaarheid.
Pastoor Ronald van Bronswijk is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor het geheel; vanuit de onderlinge taakverdeling is hij meer specifiek verantwoordelijk voor de liturgie (sacramenten en uitvaarten) en de jongeren.
Pastoraal werkster Petra Versnel heeft, naast het teamleiderschap, diaconie en seniorenpastoraat, liturgie (koren, liturgisch materiaal, periodeboekje) en communicatie in haar portefeuille.
Pastoraal werkster Mary Zopfi beheert de aandachtsgebieden catechese en jonge gezinnenpastoraat.
Het pastoraal team wordt ondersteund door Rina van de Watering, die als teamassistente fungeert.

pastoor Ronald van Bronswijk pastor Petra Versnel
Ronald van Bronswijk, 
pastoor
Petra Versnel,
pw
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-53 46 67
E. Ronald van Bronswijk E. Petra Versnel
pastor Mary Zopfi Rina vd Watering
Mary Zopfi
pw 
Rina van de Watering,
teamassistent
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
 
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-54 33 81
 E. Mary Zopfi  E. Rina van de Watering

 De Sint Norbertusparochie draagt samen met de Protestantse Gemeente Roosendaal en de Zusters Franciscanessen het project Spirit. Marjeet Verbeek coördineert de activiteiten van Spirit.

Marjeet Verbeek
Marjeet Verbeek,
projectcoördinator
Spirit in Roosendaal
Kade 23
4703 GA Roosendaal
tel. 06-13 93 27 18
E. Marjeet Verbeek

De Sint-Norbertusparochie is ontstaan door de samenvoeging van de drie parochies OL Vrouwe, Emmaüs en De Ark. Deze voormalige parochies zijn in de Sint Norbertusparochie parochiekernen geworden, waarin het pastoraal en parochieel leven van de Norbertusparochie gestalte krijgt.

Na de sluiting van de Goede Herderkerk en de Franciscuskapel is de parochiekern van De Ark gesplitst, in een parochiekern rond de Moeder Godskerk (Roosendaal –Zuid) en in een parochiekern voor Nispen, rond de H. Maria Hemelvaartkern. Voor elke parochiekern is een parochiekerncommissie opgericht, die namens het parochiebestuur in de parochiekern zorg draagt voor de dagelijkse goede gang van zaken.  De parochiekerncommissie zorgt ondermeer  voor het beheer van het (kerk)gebouw  en andere goederen, voor de organisatie van de plaatselijke activiteiten, de plaatselijke vrijwilligers, de geldwerving en de lokale administratie. Elke parochiekerncommissie bestaat uit 5 tot 7 personen die door het parochiebestuur benoemd zijn.  De parochiekerncommissie stelt jaarlijks een begroting op. Op basis daarvan krijgt zij van het parochiebestuur een budget voor uitgaven in de parochiekern.

De parochiekerncommissies vergaderen één keer per maand. Bij de samenstelling van de commissies is rekening gehouden met verschillende kundigheden en interesses van de leden, en met contactlijnen naar zoveel mogelijk werkgroepen in de parochiekern.  Elke parochiekerncommissie heeft zo goed overzicht over het functioneren van de parochiekern, en heeft weet van mogelijkheden en vragen die er leven. Waar nodig en wenselijk worden deze zaken kortgesloten met het parochiebestuur of met het pastoraal team.  Er is regelmatig overleg van de parochiekerncommissie met het parochiebestuur, en er is regelmatig overleg tussen de parochiekerncommissies onderling. Met regelmaat neemt een van de teamleden deel aan de vergaderingen van de parochiekerncommissie.

De parochiekerncommissies zijn als volgt samengesteld:

PKC OLVrouwe: Wil Verbraak, Ria Goossens en Luc Sep, namens het team participeert Els Ettes

PKC Emmaüs: Corrie van As, Dymph vd Bossche, Rini van den Bogaard, Geert Engelen, Leonard Baartmans, namens het team participeert Ronald van Bronswijk

PKC Moeder Gods: Petra de Bruijn, Jacqueline Chamuleau, Marij Dikkers, Ria Schoenmakers, Frieda Timmermans, Harry Vergouwen, Jacqui Verheijen, Rina van de Watering en Ada Winde. Namens het team participeert Mery Zopfi

PKC H Maria Hemelvaart: Riet Bastiaensen, Jo Cleiren, Loes Gommeren, René Leijdekkers, Elly de Regt, Jan van der Sanden, Harry Vergouwen, Pierre Verpalen, Gré van Wesel. Namens het team participeert Ronald van Bronswijk

De parochiekerncommissies zijn te bereiken via het secretariaat van de parochiekernen:

Secretariaat Emmaus

Secretariaat O.L. Vrouwe

Secretariaat De Ark

Secretariaat H. Maria Hemelvaart

Door het parochiebestuur is een huishoudelijk reglement voor het functioneren van de parochiekerncommissie opgesteld. U kunt dat reglement hier raadplegen.

Parochiebestuur Sint Norbertusparochie

Het parochiebestuur heeft zorg en verantwoordelijkheid voor het beleid en beheer van de parochie. Zorg en beleid voor financiën, gebouwen,  coördinatie van de inzet van vrijwilligers, werkgeverszorg voor de beroepskrachten, interne en externe communicatie en vertegenwoordiging van de parochie naar anderen horen tot de taken van het parochiebestuur. Het bestuur is de eerste gesprekspartner voor het pastoraal team als het gaat om het pastoraal beleid.

De voorzitter van het parochiebestuur is de door de bisschop benoemde pastoor. Ook de andere leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Het parochiebestuur van de Sint Norbertusparochie is als volgt samengesteld: 

pastoor Ronald van Bronswijk   Foto KeesMaas
Ronald van Bronswijk 
Pastoor, voorzitter
mail Ronald van Bronswijk
  Kees Maas
Vicevoorzitter 
mail Vicevoorzitter
Hans Steinebach   vacature
Hans Steinebach
Secretaris
mail Secretaris
 
Penningmeester
mail Penningmeester

Foto LodewijkEmmen

 

vacature

Lodewijk Emmen
Gebouwen
mail Gebouwen
 
Personeelszaken
mail Personeel
Ankie Ibes  

Foto Bianca van Overveld

Ankie Ibes
Communicatie
mail Communicatie 
  Bianca van Overveld
Vrijwilligers
mail Vrijwilligers
pastor Petra Versnel    Louisa van Meer
Petra Versnel
Adviseur namens het
pastoraal team
mail Petra Versnel
 

Louisa van Meer
Notulist
parochiebestuur

Het parochiebestuur heeft een aantal benoemd waaraan het een deel van haar taken heeft gedelegeerd. Zo wordt er voor elke parochiekern een parochiekerncommissie gevormd, die namens het parochiebestuur beheerstaken uitvoert in de parochiekern. Ook zijn er een financiële commissie gevormd, een commissie gebouwen en een commissie communicatie.

OLVrouwekerk

Kade 23
4703 GA  Roosendaal
Telefoon:  0165 - 53 46 45
Fax:        0165 - 54 61 11
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur.

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kasbeheerder OLVrouwekerk Luc Sep
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rekeningnummer kerkbijdrage
NL16 INGB 00011.52.965
t.n.v. Onze Lieve Vrouwekerk Roosendaal

Rekeningnummer misstipendia
NL33 INGB 00010.71.761
t.n.v. Onze Lieve Vrouwekerk Roosendaal

Rekeningnummer Restauratie O.L.Vrouwekerk
NL17 RABO 014.95.37.956
t.n.v. Restauratie Onze Lieve Vrouwekerk

st-josephkerk

St. Josephsstraat 2
4702 CW  Roosendaal
Telefoon; 0165 - 53 46 67
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kasbeheerder Sint Josephkerk Geert Engelen
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rekeningnummer kerkbijdrage
NL87 INGB 00.013.32.689
t.n.v. Sint Josephkerk Roosendaal

Rekeningnummer Stichting Behoud Sint Josephkerk
NL53 RABO 010.58.08.350
t.n.v. Stichting Behoud Sint Josephkerk Roosendaal

moeder-gods-kerk

President Kennedylaan 73
4707 AW Roosendaal
Tel: 0165 - 53 37 86
Secretariaat geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit adres is tevens kantoor voor:

Geloofsgemeenschap Moeder Gods

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kasbeheerder parochiekern De Ark
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rekeningnummer kerkbijdrage Moeder Gods
NL94 RABO 014.43.12.344
t.n.v. Geloofsgemeenschap Moeder Gods

Rekeningnummer kerkbijdrage Moeder Gods
NL39 INGB 000.12.06.871
t.n.v. Geloofsgemeenschap Moeder Gods

1 Taken en werkwijze

1.1 De parochiekerncommissie organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om in de betreffende parochiekern activiteiten te doen plaatsvinden. Het betreft hierbij met name:

   1. Het aansturen, coördineren van en het toezicht houden op degenen die belast zijn met: het openstellen van de (kerk)gebouwen voor geplande activiteiten, de ontvangst van personen en groepen en het ordelijk gebruik van de (kerk) gebouwen (kosters, beheerders, receptiemedewerkers), het zorg dragen voor het schoonhouden en het klein onderhoud van de (kerk) gebouwen,het incasseren en administreren van gelden die in de parochiekern binnen komen (collectes, misintenties, kaarsengeld, e.d.), hulp aan het parochiebestuur bij ledenadministratie en geldwerving, het transport van goederen tussen de parochiekernen en/of een centraal parochieadres.
   2. Het zorg dragen voor de aanschaf van materialen en middelen voor de pastorale activiteiten op de locatie en het klein onderhoud van de (kerk) gebouwen, indien daar niet op parochieel niveau in voorzien is.
   3. Het signaleren van mankementen en gebreken aan de gebouwen en hierover rapporteren en adviseren aan het parochiebestuur.
   4. Gevraagd en ongevraagd adviseren van het parochiebestuur inzake (groot) onderhoud van de (kerk)gebouwen.
   5. Namens het parochiebestuur erop toezien dat onderhoudswerkzaamheden door derden volgens afspraak verlopen en hierover rapporteren aan het parochiebestuur.

1.2 De parochiekerncommissie draagt zorg voor de facilitaire ondersteuning van het vrijwilligerskader, werkgroepen en commissies die bij de parochiekern betrokken zijn, binnen de kaders van het vrijwilligersbeleid zoals dat door het parochiebestuur gehanteerd wordt. Daarbij gaat het ook om:

   1. zorg dragen voor een goed werkklimaat en onderlinge communicatie in de eigen parochiekern;
   2. zorg dragen voor de continuïteit van de organisatie door de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers;
   3. het organiseren van werkzaamheden van vrijwilligers op diverse terreinen in de parochiekern, zoals: noodzakelijke plaatselijke administratie, beheer en onderhoud van gebouwen, tuinen, terreinen en begraafplaatsen;
   4. het scheppen van voorwaarden voor specifieke activiteiten van de parochiekern (bijvoorbeeld het patroonsfeest van de eigen kerk).

1.3 Voor het uitoefenen van haar taken komt de parochiekerncommissie minimaal tien keer per jaar in vergadering bijeen.

   1. De voorzitter en/of de secretaris roept de vergadering bijeen en draagt zorg voor een agenda. De leden dienen deze agenda minimaal twee dagen voor de vergadering in hun bezit te hebben. Desgewenst kan een lid van het parochiebestuur een vergadering van de parochiekerncommissie bijwonen.
   2. De secretaris draagt zorg voor een verslaglegging van de vergadering.
   3. De secretaris draagt zorg voor de archivering van verslagen en bijbehorende stukken en verzorgt de informatieoverdracht richting parochiebestuur.
   4. Het parochiebestuur heeft recht op inzage in de verslagen en bijbehorende stukken.
   5. Besluiten binnen de eigen competentie zijn geldig wanneer minimaal drie leden van de parochiekerncommissie instemmen met een voorstel.
   6. Geschillen en conflicten worden ter beoordeling aan het parochiebestuur voorgelegd, die vervolgens een bindende uitspraak doet, dan wel oplossingen aandraagt om een conflict in der minne te schikken.

1.4 Jaarlijks evalueert de parochiekerncommissie haar functioneren, in het bijzijn van een afvaardiging van het parochiebestuur, waaronder de pastoor als de voorzitter van het parochiebestuur.

1.5 Minimaal een keer per jaar is er een overleg tussen een afvaardiging van het parochiebestuur, waaronder de pastoor, en de voorzitters van de parochiekerncommissies.

1.6 De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg en in afstemming met het pastoraal team.

2 Budget

2.1 Jaarlijks stelt het parochiebestuur per parochiekern een budget vast dat ter beschikking wordt gesteld aan de parochiekerncommissie.

2.2 Om over dit budget te kunnen beschikken, dient de parochiekerncommissie in de maand oktober een begroting in bij het parochiebestuur.

2.3 Deze begroting behoeft goedkeuring van het parochiebestuur en wordt opgenomen in de totale begroting van de parochie.

2.4 Op grond van de goedgekeurde begroting wordt het budget bij wijze van voorschot ter beschikking gesteld aan de parochiekerncommissie.

2.5 Het budget wordt beheerd door de kasbeheerder van de parochiekerncommissie, die een administratie ter zake bijhoudt. Eens per kwartaal rapporteert de kasbeheerder aan de overige leden van de parochiekerncommissie over de inkomsten en uitgaven.

2.6 De parochiekerncommissie kan geen uitgaven doen die niet op de begroting staan. In voorkomende gevallen dient de parochiekerncommissie een verzoek in bij het parochiebestuur.

3 Rekening en verantwoording

3.1 Jaarlijks in de maand februari legt de parochiekerncommissie rekening en verantwoording af aan het parochiebestuur.

3.2 De goedgekeurde rekening en verantwoording van de parochiekerncommissie wordt opgenomen in de jaarrekening van de parochie, zoals die vóór 1 mei aan de bisschop dient te worden gezonden.

4 Slotbepalingen

4.1 Dit reglement voor de parochiekerncommissie wordt geacht niet in strijd te zijn met het Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie.

4.2 Dit reglement is voor alle parochiekerncommissies binnen één parochie gelijkluidend.

4.3 Het parochiebestuur is bevoegd om aanvullingen dan wel wijzigingen op dit huishoudelijk reglement te maken.

4.4 Ter kennisgeving wordt een afschrift van dit reglement met eventuele aanvulling en wijziging aan de bisschop van Breda gestuurd. Dit reglement is van toepassing voor de parochiekerncommissies in de parochie Sint Norbertus te Roosendaal.

Voor de volgende parochiekernen is door het parochiebestuur een parochiekerncommissie benoemd:
1. Parochiekern De Ark
2. Parochiekern Emmaüs
3. Parochiekern Onze Lieve Vrouwe

Vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur.

Terug naar vorig document

In 2015 hebben het pastoraal team en het parochiebestuur, met instemming van bisschop Liesen, een parochieraad opgericht. De parochieraad adviseert het pastoraal team over het pastoraal beleid, en evalueert met het team het pastoraal functioneren van de parochie.

Veertien parochianen zijn gevraagd om toe te treden tot de parochieraad. Ze zijn gekozen uit de verschillende parochiekernen, en zijn betrokken bij allerlei aspecten van het parochiewerk. Met deze brede samenstelling kan de parochieraad een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van de éne Sint Norbertusparochie.

Lid van de parochieraad zijn:
Eveline Leenarts, Annemie Kooijman, Gré van Wesel, Louise Rebbens, Loan Nguyen, Mariëtte Engels, Jean Vankan, Jacqueline Chamuleau, Henk van Westen, Marij Dikkers, Anna Koolen, Cees van Loon, Patrick Jongmans en Cees Maas.

De leden van het pastoraal team zijn, net als de vicevoorzitter van het parochiebestuur, ook lid van de parochieraad (op basis van hun functie). Pastoor Ronald van Bronswijk is de voorzitter van de parochieraad.

De parochieraad vergadert drie keer per jaar.

designed by PJM Rademakers