sint norbertus

Pastoraal Centrum Sint Norbertus
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
Tel: 0165- 534667 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur en 13.30 - 16.00 uur

Mededelingenblad voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 26 maart 2023

5e Zondag in de veertigdagentijd

Ter overweging

vijfdezondagvandeveertigdagentijdNu alles duister is
er zelfs geen tranen zijn
ben ook Jij, God, een naam
een wanhopige klank in mijn oren
het is of mij niets meer rest
tóón je aan mij
trek mij op als Jozef uit de put
laat je licht zien
je troostende licht
je stem in mijn binnenste:
ik ben er voor jou.

Mededelingen

Stille Zaterdag
Op zaterdag 1 april is er weer een Stille Zaterdag in het klooster van de O.L.-Vrouwekerk, Kade 23, van 10.00u - 16.30u: een tijd van stilte en meditatie geworteld in de christelijke bronnen, en ruimte om een contemplatieve levenshouding in te oefenen. Informatie en aanmelden (graag vóór woensdag 29 maart): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Palmpasenstokken versieren en Palmpasenviering zaterdag 1 april
Op zaterdag 1 april om 14.00u Palmpasenstokken versieren voor alle kinderen in het Pastoraal centrum van de Sint-Josephkerk, gevolgd door een pauze met drinken en een koekje. Palmpasen-kruisstok van huis meebrengen! Tijdens het versieren moet per gezin minimaal 1 ouder aanwezig zijn om zijn/haar kind (-eren) te helpen. I.v.m. materialen a.u.b. uiterlijk op dinsdag 28 maart aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0165-534667. Om 16.00 uur is er een Palmpasenviering voor het hele gezin en parochianen in de Sint-Josephkerk.

Tijdens de vieringen volgend weekend zijn er twee collectes. De tweede collecte is bestemd voor de Caritas.

LEZINGENDIENST 25 - 26 maart 2023
5e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Eerste lezing uit het boek Ezechiël (37, 12-14)
Zo spreekt God de Heer: ‘Ik ga uw graven openen; in massa’s zal Ik u uit uw graven wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël. En wanneer Ik dan uw graven geopend heb en u in massa’s zal hebben weggevoerd uit uw graven, zult gij weten dat Ik de Heer ben. Mijn geest zal Ik over u uitstorten en gij zult leven; Ik zal u vestigen op uw eigen grond en gij zult weten dat Ik de Heer ben: wat Ik zeg, dat volbreng Ik!’ Zo luidt de godsspraak van de Heer.

Antwoordpsalm (psalm 130)
Respons De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome (8, 8-11)
Broeders en zusters, zij die zelfzuchtig leven, kunnen God niet behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe.
Als Christus in u is, blijft wel uw lichaam door de zonde de dood gewijd, maar uw geest lééft, En als de Geest van God die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.

Acclamatie voor het evangelie - Alleluia

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45)
De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap: „Heer, hij die Gij liefhebt, is ziek.” Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: „Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods glorie, opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt moge worden.” Jezus hield veel van Marta, haar zuster en Lazarus. Toen Hij dan ook hoorde dat Lazarus ziek was, bleef Hij weliswaar nog twee dagen ter plaatse, maar daarna zei Hij tot zijn leerlingen: „Laat ons weer naar Judea gaan.” Bij zijn aankomst bevond Jezus dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem tegemoet; Maria echter bleef thuis. Marta zei tot Jezus: „Heer, als Gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. „Maar zelfs nu weet ik dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven.” Jezus zei tot haar: „Uw broer zal verrijzen.” Marta antwoordde: „Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag.” Jezus zei haar: „Ik ben de verrijzenis en het leven: „Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. „Gelooft gij dit?” Zij zei tot Hem: „Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt.” En diep ontroerd sprak Jezus: „Waar hebt gij hem neergelegd?” Zij zeiden Hem: „Kom en zie, Heer.” Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden: „Zie eens hoe Hij van hem hield.” Maar sommigen onder hen zeiden: „Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, ook niet maken dat deze niet stierf?” Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering. Het was een rotsgraf en er lag een steen voor. Jezus zei: „Neemt de steen weg.” Marta, de zuster van de gestorvene, zei Hem: „Hij riekt al, want het is reeds de vierde dag. Jezus gaf haar ten antwoord: „Zei Ik u niet, dat als gij gelooft ge Gods heerlijkheid zult zien?” Toen namen ze de steen weg. Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak: „Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. „Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort, maar omwille van het volk rondom Mij heb Ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.” Na deze woorden riep Hij met luide stem: „Lazarus, kom naar buiten !” De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels gebonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: „Maakt hem los en Iaat hem gaan.” Vele Joden, die naar Maria waren gekomen en zagen wat Hij gedaan had, geloofden in Hem.

Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen:

St.-Joseph: tel: 0165-534667; open ma.-vr., 09.00-11.30u; 13.30-16.00u.
O.L.-Vrouw: tel: 0165-534645; open ma.-vr., 09.00-11.30u.
H.M.-Hemelvaart: tel: 0165-365394; open wo., 09.30-11.00u.

Doneer uw Palm

In de viering van Palmzondag op 2 april worden buxustakjes gewijd. Als u deze week de buxusstruiken nog gaat snoeien dan kunt u de takjes afleveren bij de kerk of bij het secretariaat.

Weekoverzicht

  • Zo.  26 mrt. 17.00u Vesperviering in de O.L.-Vrouwekerk, verzorgd door de Cantores van O.L.-Vrouw o.l.v. J. Dekkers. Voorganger J. de Kort
  • Ma. 27 mrt. 18.00u Oecumenische soepmaaltijd in de 40-dagentijd in Kruiskerk, St. Lucasplein 1, Roosendaal.
  • Wo. 29 mrt. 10.00u-16.00u Franciscusdag in St.-Josephkerk en Keijenburg.
  • Wo. 29 mrt 12.00u Vastenmaaltijd in Residentie De Kroeven vanuit het seniorenpastoraat met voorganger kapelaan I. Renjaan SVD. De vrijwillige bijdrage is voor de Vastenactie.
  • Do. 30 mrt. 10.00u buurthuis Kalsdonk ‘koffie-ochtend van het Lichtpuntje’.
  • Vr.  31 mrt. 13.30u-16.00u Viering in O.L.-Vrouwekerk met aansluitend een Paas-koffietafel o.b.v. de werkgroep Zieken en Ouderen.
  • Za.   1 apr. 10.0u-12.00u Inzameling spullen en kleding elke 1e zaterdag van de maand in de St-Josephkerk.
  • Za.  1 apr. 14.00u-15.30u Openstelling O.L.-Vrouwekerk.
  • Za.  1 apr. 15.00u meditatie rond expositie van Roeland Hoefsloot in de Paterstuin van O.L.-Vrouwekerk

designed by PJM Rademakers